Ogłoszenia | Alcor
22182
page-template-default,page,page-id-22182,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 
 
Szacowanie ceny rynkowej na potrzeby projektu  „Opracowanie powłok malarskich przerywających transmisję wirusów za pośrednictwem przedmiotów i powierzchni stałych”
 
Data dodania: 04.01.2021

Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym kosztu analizy próbek powłok malarskich z ziarnami metali w tym Cu , Bi , Zn oraz fotoaktywnego TiO2 w zakresie mikroskopii optycznej. Badania dla podłoży stalowych, z tworzyw sztucznych, ceramicznych, drewnianych. Próbki zostaną przygotowane zgodnie z wytycznymi danego laboratorium.

Osoba do kontaktu: Mateusz Szar

szar@alcor.pl 

 

Rozeznanie Rynku 

Data dodania: 21.12.2020

W ramach procedury rozeznania rynku na potrzeby projektu:

 pt. „Opracowanie technologii produkcji foli spełniającej funkcje tac ochronnych systemu ODSALAX wraz z walidacją produktu” nr wniosku odofinansowanie RPOP.01.01.00-16- 0002/18

Centrum Badawczo – Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.  Zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na  opracowanie i wykonanie dziurkacza płytowego hydraulicznego

Kod CPV: 42000000-6 – nazwa kodu CPV: Maszyny przemysłowe

Przedmiot zamówienia: 

Opracowanie i wykonanie dziurkacza płytowego hydraulicznego. Urządzenie będzie służyć do wykonania otworów w tacach z PE (polietylen). Należy wykonać 1 sztukę.

Zakres robót:

– opracowanie i uzgodnienie projektu koncepcyjnego urządzenia,

– wykonanie prototypu urządzenia,

– przeprowadzenie prób testowych,

– przekazanie docelowego modelu,

Podstawowe parametry urządzenia:

– urządzenie stacjonarne,

– potrzebny nacisk – ok. 5 ton,

– siłownik hydrauliczny,

– agregat elektryczny z pompa olejową,

– moc znamionowa – 400V/50Hz

– przewody hydrauliczne,

– zbiornik na olej,

– sterowanie ręczne,

– konstrukcja wsporcza ze stali i blach walcowanych w klasie St3S, spawana,

– wymiar tac z PE – 750×750 mm,

– grubość tac – 2 mm,

– średnica otworów – 10 mm,

– ilość otworów – 60 szt.

Miejsce i sposób składania ofert:

Oferta może być przekazana na jeden z poniższych sposobów:
1) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: ogloszenia@alcor.pl
2) pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego: C.B.P Alcor Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Termin składania ofert: do 15.01.2021

Formularz ofertowy

 Ogłoszenie nr 2/08/2020 zostało anulowane.

Ogłoszenie nr 2/08/2020

Data dodania: 18.08.2020  

Centrum Badawczo-Produkcyjne „ ALCOR” Sp. z o.o.  poszukuje kandydata na stanowisko: Ogrodnik / pracownik techniczny

Zapytanie zlecone w ramach projektu „Opracowanie technologii produkcji środka organiczno – mineralnego poprawiającego właściwości gleby o nazwie handlowej HydroEkoGleba (HEG)” Nr wniosku RPOP.01.01.00-16-0002/19

Forma zatrudnienia: umowa cywilno – prawna

Miejsce i sposób składania ofert:

Oferta może być przekazana na jeden z poniższych sposobów:
1) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: ogloszenia@alcor.pl
2) pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego: C.B.P Alcor Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Termin składania ofert: 28.08.2020

Harmonogram realizacji: 01.09.2020 do 30.11.2020

Stanowisko: Ogrodnik / pracownik techniczny

Kod CPV
77300000-3

Nazwa kodu CPV
Usługi ogrodnicze

Zakres obowiązków: m.in. prace związane z przeprowadzeniem badań środka organiczno – mineralnego poprawiającego właściwości gleby o nazwie handlowej HydroEkoGleba (HEG) w warunkach kontrolowanych na polu doświadczalnym oraz w uprawach doniczkowych. Dbanie o dobrostan roślin objętych obserwacją. Pielęgnacja drzew i krzewów oraz prace porządkowe na polu doświadczalnym. Dokumentacja fotograficzna prowadzonych prac.

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium  – Cena 100% (maksymalna ilość punktów = 100)

Liczba punktów (max 100 pkt) którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru: Wx =(Cmin/Cx) x 100 pkt

Wx -ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,

C min – najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach

Cx -cena brutto oferty ocenianej

Załączniki
Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

Data dodania: 26.06.2019

Dotyczy zapytania ofertowego  1/06/19 z dnia 07.06.2019, dostępnego w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19277

Wybrano ofertę firmy:

INFOTEC CNC Sp. z o.o.

 1. Św. Marcin 45C/23

61-806 Poznań

Data wpłynięcia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej: 07.06.2019.

Data wpłynięcia oryginału oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej: 13.06.2019

          Zaoferowana cena: 110 000 zł netto

 

Data dodania: 18.06.2019

Zapytanie ofertowe Nr 2/06/19 z dnia 10.06.2019 zostało anulowane.

 

Data dodania: 10.06.2019

Zapytanie ofertowe Nr 2/06/19 z dnia 10.06.2019

Termin składania ofert: do dnia 26.06.2019

Nazwa zamawiającego

Centrum Badawczo – Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Kępska 12, 45-130 Opole

NIP: 754-033-78-82,

REGON: 530508975,

KRS: 0000012399,

Szacowana wartość przedmiotu zamówienia 20 000,00 zł netto –  50 000,00 zł netto. Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być przekazana na jeden z poniższych sposobów:
1) Pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: ogloszenia@alcor.pl
2) Pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego: C.B.P „Alcor” Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole, w dni robocze w godzinach od 8:00 – 15:00

3) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

4) Termin składania ofert do 26.06.2019 r.

Sposób przygotowania ofert

 1. Ofertę sporządzić należy na druku “Formularz ofertowy” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nie ścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę/Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Oferenta
 2. Możliwe sposoby dostarczenia oferty:
  a) Forma pisemna
  Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej: Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy / Oferenta.
  b) Forma elektroniczna
  Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej – skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy ( ogloszenia@alcor.pl ) Zamawiającego. W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytania ofertowe.
 3. Wykonawca/oferent zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 4. Podana w ofercie cena brutto ma być wyrażona w PLN lub EUR. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem predmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 5. W przypadku wyrażenia ceny w EUR zostanie ona przeliczona na potrzeby oceny na PLN wg średniego kursu NBP obowiązujacego w dniu publikacji zapytania ofertowego.
 6. W cenie należy uwzględnić wszyskie wymagania okreslone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego
 7. Wykonawca /oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Udzielenie zamówienia jest realizowane w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Szar, e-mail: ogloszenia@alcor.pl

Zapytanie ofertowe zlecone w ramach projektu „Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej” zgodnie z umową nr: POIR.01.01.01-00-1254/15 z dnia 2016.04.20

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy (Dendrolog – Botanik ) oferującego kompleksowe badania dobrostanu drzew chronionych systemem ODSALAX w trakcie badań polowych. Badania mają na celu walidację skuteczności systemu.

Przedmiot zamówienia

Wybór drzew, w tym roślinności zabytkowej do testów polowych, monitorowanie dobrostanu drzew w trakcie badań polowych, ocena skuteczności systemu ODSALAX w ochronie drzew.

Kategoria ogłoszenia:

Usługi

Podkategoria ogłoszenia:

Usługi badawcze

Kod CPV

73111000-3

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.07.2019 do dnia: 31.10.2020

Załączniki

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3: Zapytanie ofertowe pdf.

Warunki udziału w postępowaniu

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący niezbędną wiedzą i doświadczeniem. Wykonawca ponosi koszty przygotowania próbek i przeprowadzenia badań. Wykonawca musi posiadać odpowiedni sprzęt i dostęp do laboratoriów do prowadzenia badań. Wykonawca będzie miał obowiązek ściśle współpracować z kierownikiem projektu i zespołem badawczym. Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość i wynik pracy. Wykonawca przedstawi stawkę godzinową brutto za wyżej wymienione badania oraz termin realizacji zamówienia.

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium I – Cena (maksymalna ilość punktów = 80)

Kryterium II – Termin realizacji zamówienia wyrażony w miesiącach (maksymalna ilość punktów = 20)

 1. Liczba punktów (max 80 pkt) którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru: Wx =(Cmin/Cx) x 80 pkt

Wx -ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,

C min – najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach

Cx -cena brutto oferty ocenianej

2. Liczba punktów (max 20 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „termin realizacji zamówienia” (miesiące) zostanie obliczona w następujący sposób:

12 miesięcy: 20 pkt

14 miesięcy: 15 pkt

16 miesięcy: 10 pkt

Sposób wyliczenia punktów:

– Łączna maksymalna liczba punktów = 100 punktów,

– Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych Kryteriach oceny według wzoru:

Ocena końcowa ocenianej (badanej) oferty = Punkty uzyskane w kryterium 1 + Punkty uzyskane w kryterium 2

Wybrana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy/Oferenta

– Wypełniony formularz ofertowy

– Wypełnione oświadczenie o braku powiązań

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego wynikającego z dodatkowych potrzeb w projekcie lub w sytuacji, gdy wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zmawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.alcor.pl w zakładce ogłoszenia.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy/Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej i spółki osobowej

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu z związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca/Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań.

Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.

Data dodania: 07.06.2019

Zapytanie ofertowe nr 1/06/19 z dnia 07.06.2019

Dostępne również w Bazie Konkurencyjności pod adresem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19277

Termin składania ofert: do dnia 25.06.2019

Nazwa Zamawiającego

Centrum Badawczo – Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o. Kępska 12, 45-130 Opole

tel. (+48 77) 455-46-10

e-mail: alcor@alcor.pl

NIP: 754-033-78-82,

REGON: 530508975,

KRS: 0000012399,

Szacowana wartość zamówienia przekracza kwotę 50 000,00 zł netto i jest niższa od kwoty 209 000 euro.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z godnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Ministerstwa Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 w oparciu o wytyczne kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. (Wytyczne horyzontalne) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Udzielenie zamówienia jest realizowane w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być przekazana na jeden z poniższych sposobów:
1) Pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: ogloszenia@alcor.pl
2) Pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego: C.B.P „Alcor” Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole, w dni robocze w godzinach od 8:00 – 15:00

3)  Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

4) Oferta musi wpłynąć do końca dnia 25. 06. 2019 r.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jarosław Kozak

tel. +48 530-099-713

e-mail. kozak@alcor.pl

Mateusz Szar

tel. + 48 607-901-211

e-mail. szar@alcor.pl

Zapytanie ofertowe zlecone w ramach projektu “Opracowanie technologii produkcji foli spełniającej funkcje tac ochronnych systemu ODSALAX wraz z walidacją produktu”  nr wniosku  RPOP.01.01.00-16-0002/18

Opis przedmiotu zamówienia

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż oraz rozruch fabrycznie nowej termoformierki do testów w ramach projektu “Opracowanie technologii produkcji foli spełniającej funkcje tac ochronnych systemu ODSALAX wraz z walidacją produktu”  nr wniosku RPOP.01.01.00-16-0002/18

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy oferującego zakup, dostawę, montaż oraz rozruch fabrycznie nowej termoformierki niezbędnej do badań i testów w ramach realizacji projektu “Opracowanie technologii produkcji foli spełniającej funkcje tac ochronnych systemu ODSALAX wraz z walidacją produktu”  nr wniosku RPOP.01.01.00-16-0002/18

Przedmiot zamówienia

Zakup, dostawa, montaż oraz rozruch fabrycznie nowej termoformierki o parametrach podanych poniżej.

Efektywne pole formowania: Min. 900 x 900 mm
Wymiar materiału do formowania: Max 1000 x 1000 mm
Grubość przetłaczanego materiału: Do 5 mm
Ilość stref grzewczych pieca górnego: Min. 4 szt.
Moc promienników: Min. 250W
Pomiar temperatury materiału: Pomiar przy użyciu pirometru
Wydajność pompy próżniowej: Min. 100m3
Załadunek formy: Od przodu urządzenia

Wyposażenie:
a) Stół napędzany za pomocą siłowników
b) Zabezpieczenie optyczne przed opadnięciem rozgrzewanego tworzywa na piec dolny
c) Zabezpieczenie chroniące bezpieczeństwo operatora przed dociśnięciem przez ramę dociskającą materiał
d) System zapobiegający spadkowi poziomu próżni w zbiorniku
e) Panel dotykowy z programem sterującym z możliwością edycji parametrów.

Wymagane funkcje
a) Możliwość regulacji wymiarów tłoczenia za pomocą podzielnic
b) Rozdmuch rozgrzanego materiału
c) Podtrzymanie materiału podczas rozgrzewania za pomocą poduszki powietrznej
d) Formowanie w trybie ręcznym i automatycznym
e) Możliwość podłączenia maszyny do Internetu co pozwoli w szybki sposób zdiagnozować uszkodzenia
Montaż i uruchomienie: TAK
Serwis on-line: TAK
Instruktaż stanowiskowy: TAK

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie wyrobów lub technologii równoważnych pod warunkiem spełniania przez nie parametrów równoważności określonej w dokumentacji i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności. Ciężar udowodnienia zachowania równoważności oferty spoczywa na Wykonawcy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Kod CPV:

42940000-7

Nazwa CPV:

Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający ustala następujące terminy realizacji zamówienia:
a) Termin dostawy urządzenia do siedziby Zamawiającego, montażu, uruchomienia wraz ze szkoleniem podstawowym do: 31.10.2019r.

Za termin dostawy urządzania uważa się dzień, w którym urządzenia zostanie dostarczone do Centrum Badawczo – Produkcyjnego „Alcor” w Opolu. Termin ten zostanie potwierdzony przez strony protokołem zdawczo-odbiorczy i dokumentem techniczno-rozruchowym.
Za termin montażu i uruchomienia urządzenia uważa się termin, w którym urządzenie zostanie przygotowane do użytkowania przez Zamawiającego. Termin wykonania montażu zostanie potwierdzony przez Zamawiającego protokołem uruchomienia.

Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji.

Załączniki

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 Zapytanie ofertowe pdf.

Warunki udziału w postepowaniu

 1. Ofertę sporządzić należy na druku “Formularz ofertowy” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nie ścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Możliwe sposoby dostarczenia oferty:
 3. a) Forma pisemna

Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamknietej kopercie opisanej:

Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: “Termoformierka”.

 1. b) Forma elektroniczna

Ofertą w formie elektorniczej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektornicznej. Oferta elektorniczna winna być przygotowana tak jak oferta skladana w formie pisemnej – skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy ( ogloszenia@alcor.pl ) Zamawiającego. W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytania ofertowe.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena netto ma być wyrażona w PLN lub EUR. Cene musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem predmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. W przypadku wyrażenia ceny w EUR zostanie ona przeliczona na potrzeby oceny na PLN wg średniego kursu NBP obowiązujacego w dniu publikacji zapytania ofertowego.
 4. Wykonawca powinien wykazać wartość powiększoną o stosowny do przedmiotu zamówienia podatek VAT jeżeli dotyczy.
 5. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza sie wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny byc od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 6. W cenie należy uwzględnić wszyskie wymagania okreslone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Dostawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego
 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Postanowienia dodatkowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania.
 2. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.
 3. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie dla poszczególnych części postępowania.
 4. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zamianach poinformuje niezwłocznie Wykonawców, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach w miejscach upublicznienia zapytania.
 5. Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą umowę na realizację przedmiotu Zamówienia.

KRYTERIA OCENY OFERT

 1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

2.Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów:

Znaczenie punktowe kryterium (pkt.):

 1. Cena netto (C) – waga 80 pkt.
 2. Długość gwarancji na środki trwałe nowe (miesiące)(G) – waga 20 pkt.
 1. Liczba punktów (max 80 pkt) którą można uzyskać w ramach kryterium „cena netto” zostanie obliczona wg wzoru:

C = ( Cmin / Cx ) x 80 pkt

Gdzie:

C – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,

C min – najniższa cena netto zaoferowana w ważnych ofertach

Cx -cena netto oferty ocenianej

Wynik zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Liczba punktów (max 20 pkt) którą można uzyskać w ramach kryterium „długość gwarancji na środki trwałe nowe (miesiące)” zostanie obliczona wg wzoru:

G = ( Gx / Gmax) x 20 pkt
gdzie:
G – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę
Gmax – najdłuższy zaoferowany czas gwarancji wśród badanych ofert (w miesiącach)
Gx – czas gwarancji oferty ocenianej

Ilość pełnych miesięcy od daty dostarczenia.

Ocena końcowa każdej z ocenianych ofert będzie wyliczona wg wzoru:
W = C + G
gdzie:
W – ocena końcowa ocenianej (badanej) oferty
C – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w kryterium nr 1 (Cena)
G – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w kryterium nr 2 (Długość gwarancji na środki trwałe nowe – miesiące)

Wybrana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów

Dodatkowe informacje dla oceny ofert

Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi prze Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający wróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokości ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lud odwołane. Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania minimum 1 ważnej oferty w terminie wyznaczonym w zapytaniu, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców/Dostawców poprzez zamieszczenie informacji na odpowiedniej stronie internetowej.

Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Dostawcami/Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

– Wypełniony formularz ofertowy

– Wypełnione oświadczenie o braku powiązań

– Specyfikacja techniczna potwierdzająca własności produktu podane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe (np. karty katalogowe)

Wykluczenia

 1. Zamawiający zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z Wykonawcą.
 2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiazań osobowych lub kapitałowych prowadzono jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 20.05.2003, s.36).
 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 4. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej i spółki osobowej,
 5. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 6. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 7. d) pozostawaniu z związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączenia do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań stanowiących integralną część formularza ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań stanowiących integralną część formularza ofertowego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
 2. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/ prośby o wyjaśnienie.
 3. Po dokonaniu analizy oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty:

– mailowo

– poprzez Bazę Konkurencyjności

– poprzez stronę internetową Zamawiającego

Data dodania: 31.05.2019

Dotyczy ogłoszenia o pracę nr 1/05/2019 z dnia 02.05.2019.

Na stanowisko pracownik laboratoryjny – techniczno – budowlany nr 4 wybrano Pana Pawła Zbroję

 

Data dodania: 02.05.2019

Ogłoszenie o pracę nr 1/05/2019

Centrum Badawczo-Produkcyjne „ ALCOR” Sp. z o.o.  poszukuje kandydata na stanowisko:

pracownik laboratoryjny – techniczno – budowlany nr 4

Praca przy projekcie ekologicznym współfinansowanym ze środków UE pt. „Opracowanie technologii produkcji folii spełniającej funkcję tac ochronnych systemu ODSALAX wraz z walidacją produktu” Nr wniosku RPOP.01.01.00-16-0002/18

Stanowisko: Pracownik laboratoryjny – techniczno – budowlany nr 4

Wymiar zaangażowania: ½ etatu na czas określony od 01.06.2019 do 31.05.2020

Rola w projekcie:

-Przeprowadzenie prób walidacyjnych w warunkach rzeczywistych na różnych terenach

-Pobieranie próbek z profili glebowych i przekazanie ich do analizy laboratoryjnej

-Praca w terenie

Wymagania:

-Doświadczenie: praca przy montażu różnych konstrukcji z tworzyw sztucznych

-Umiejętności kontrolowania materiałów i robót montażowych

-Umiejętność pobierania i katalogowania profili glebowych do testów

-Dobra organizacja pracy własnej

– Dyspozycyjność

– Znajomości pakietu Microsoft Office

– Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień związanych z Funduszami Unijnymi /ogrodnictwem/agrobiznesem

Oferujemy:

– Pracę przy nowatorskim projekcie

– Możliwość rozwoju zawodowego, wykazania swoich umiejętności

– Umowę o pracę na ½ etatu na czas określony

CV proszę składać do dnia 29.05.2019 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ogloszenia@alcor.pl lub osobiście w siedzibie firmy: C.B.P „Alcor” Sp. z o.o., ul. Kępska 12, 45-130 Opole w dni robocze w godzinach 8.00-15.00. Spotkanie z wybranymi kandydatami odbędzie się w dniu 30.05.2019 w siedzibie firmy C.B.P „Alcor” Sp. z o.o. w Opolu, ul. Kępska 12.

 

Data dodania: 22.04.2019

Rozeznanie Rynku z dnia 22.04.2019

Zapytanie ofertowe zlecone w ramach projektu „Opracowanie technologii produkcji foli spełniającej funkcje tac ochronnych systemu ODSALAX” nr wniosku o dofinansowanie RPOP.01.01.00-16- 0002/18.

Przedmiot zamówienia
Dostawa formy prototypowej MDF do termoformowania niezbędną do badań i testów w ramach realizacji projektu „Opracowanie technologii produkcji foli spełniającej funkcje tac ochronnych systemu ODSALAX” nr wniosku o dofinansowanie RPOP.01.01.00-16- 0002/18 o parametrach przedstawionych w załączonym projekcie.

Miejsce i sposób składania ofert
Termin składania ofert: 30.04.2019

Oferta może być przekazana na jeden z poniższych sposobów:
1) Pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: kozak@alcor.pl lub ogloszenia@alcor.pl
2) Pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego: C.B.P „Alcor” Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole

 Załącznik 1 – Projekt formy prototypowej 

 
 

Data dodania: 19.11.2018

Dotyczy zapytania ofertowego  1/11/2018 z dnia 08.11.2018, dostępnego również w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1148206

Wybrano ofertę firmy:

geoPRODUCT Sp. z o.o. Sp. k.
Grójec 23, 63-000
Środa Wielkopolska

Data dodania: 08.11.2018

Zapytanie ofertowe 1/11/2018 z dnia 08.11.2018, dostępne również w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1148206

Termin składania ofert: do dnia 16.11.2018

Nazwa Zamawiającego
Centrum Badawczo – Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o.
ul. Kępska 12, 45-130 Opole
NIP: 754-033-78-82,
REGON: 530508975,
KRS: 0000012399,

Miejsce i sposób składania ofert
Oferta może być przekazana na jeden z poniższych sposobów:

1) Pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: kozak@alcor.pl lub ogloszenia@alcor.pl
2) Pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego: C.B.P „Alcor” Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole
3) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert cząstkowych.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jarosław Kozak, e-mail: kozak@alcor.pl

Zapytanie ofertowe zlecone w ramach projektu “Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej” zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-1254/15 z dnia 2016.04.20

Opis przedmiotu zamówienia
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa krat trawnikowo-parkingowych do testów w ramach projektu “Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej” zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-1254/15 z dnia 2016.04.20

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór dostawcy oferującego kraty trawnikowo-parkingowe niezbędne do badań i testów w ramach realizacji projektu “Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej” zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-1254/15 z dnia 2016.04.20

Przedmiot zamówienia
Dostawa krat trawnikowo-parkingowych o specyfikacji podanej poniżej .

Kraty trawnikowo-parkingowe: ilość: 800 sztuk
Wymiary: 60 x 40 cm
Wysokość ścianek: 4 cm
Grubość ścianek: 3-4 mm
Wielkość oczek: 54 oczka: ok. 7 cm x 7 cm
Ilość na mkw: 4,2-4,4 szt
Waga: 1,45 kg / szt.
Materiał: PP PE w 100% z recyklingu
Kolor: odcienie czarnego
Stabilność wymiarów: +/- 3% ( -30°C do +50°C)
Trwałość materiału: Minimum 13 lat
Powierzchnia biologicznie czynna: Powierzchnia wolna 83% tworzywo 17%
Wytrzymałość na obciążenia: 300 ton / mkw (bez wypełnienia)
Dopuszczalny nacisk na oś: 240 / kN oś
Wpływ na środowisko: Nieszkodliwe dla środowiska i neutralne dla wód gruntowych.
Odporność: na działanie soli drogowej, kwasów, ługów i alkoholi

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Kod CPV:
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze do budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Harmonogram realizacji zamówienia
Harmonogram realizacji dostawy : W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3: Zapytanie ofertowe pdf.

Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy złożyli ważną ofertę
2. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych
3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert cząstkowych
4. Oferta musi spełniać następujące warunki
– oferta powinna być złożona w wyznaczonym terminie

KRYTERIA OCENY OFERT
Cena – 100%
Kryterium – Cena (maksymalna ilość punktów = 100)

Liczba punktów (max 100 pkt) którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru: Wx =(Cmin/Cx) x 100 pkt
Wx -ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,
C min – najniższa cena netto zaoferowana w ważnych ofertach
Cx -cena netto oferty ocenianej

Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
– Wypełniony wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe
– Wypełnione oświadczenie o braku powiązań
– Specyfikacja techniczna potwierdzająca własności produktu (np. karty katalogowe)

Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia) w przypadku wystąpienia dodatkowych potrzeb w projekcie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.alcor.pl w zakładce ogłoszenia oraz poprzez bazę konkurencyjności:

Dodatkowe warunki
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

Data dodania: 15.10.2018

Uwaga: dotyczy zapytania  ofertowego nr 1/10/2018 z dnia 05.10.2018

Wybrano ofertę firmy:

Martin Mathys NV/SA.

Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem – Halen,

Belgium

Data dodania: 05.10.2018

Zapytanie ofertowe nr 1/10/2018 z dnia 05.10.2018, dostępne również w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1141246
Termin składania ofert: do dnia 12.10.2018

Nazwa Zamawiającego
Centrum Badawczo – Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o.
ul. Kępska 12, 45-130 Opole
NIP: 754-033-78-82,
REGON: 530508975,
KRS: 0000012399,
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta może być przekazana na jeden z poniższych sposobów:
1) Pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: szar@alcor.pl lub ogloszenia@alcor.pl
2) Pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego: C.B.P „Alcor” Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole
3. Akceptacja ofert z płatnością w walucie obcej.
4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert cząstkowych.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Mateusz Szar, e-mail: szar@alcor.pl

Zapytanie ofertowe zlecone w ramach projektu “Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli” zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-0004/15 z dnia 2015.10.26
Opis przedmiotu zamówienia

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa farb niezbędnych do testów w ramach projektu “Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli” zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-0004/15 z dnia 2015.10.26

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór dostawcy oferującego wytypowane rodzaje farb niezbędnych do badań i testów w ramach realizacji projektu „Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli” zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-0004/15 z dnia 2015.10.26

Przedmiot zamówienia
Sukcesywna dostawa farb wskazanych w specyfikacji poniżej.

L.p. Materiał – Opis Ilość
1. Wodorozcieńczalna farba akrylowa, matowa, o zawartości substancji stałych wagowo min. 50%. Kolor biały. 100 l
2. Wodoszczelna, akrylowa, elastyczna farba do elewacji. Wodoszczelność 100%, elastyczność min. 200%. Kolor wg standardu RAL lub producenta 100 kg
3. Wodorozcieńczalna, wodoszczelna, elastyczna farba antykorozyjna. Elastyczność min. 200%. Kolor wg standardu RAL lub producenta 100 kg
4. Wodorozcieńczalna, w 100% wodoszczelna farba do dachów ze spadkiem. Elastyczność min. 300%. Kolor wg standardu RAL lub producenta 100 kg
5. Wodorozcieńczalna, w 100% wodoszczelna farba do dachów płaskich. Elastyczność min. 200%. Kolor wg standardu RAL lub producenta 80 kg
6. Farba w sprayu do bezpośredniej aplikacji na plastik, czarna 28 szt.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Kod CPV:
44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy

Harmonogram realizacji zamówienia
Harmonogram realizacji dostaw: Od dnia podpisania umowy do 31.10.2019 . Pierwsza partia materiałów, około połowa wymienionej ilości dostarczona do 31 grudnia 2018 (na podstawie pisemnego zamówienia). Kolejna partia w zależności od potrzeb wynikających z realizacji projektu (na podstawie pisemnego zamówienia) w okresie do 31.10.2019.

Załącznik nr 1: Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Annex No. 1 Template of response to inquiry

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań

Annex No. 2 Statement no personal and capital connection with the contracting entity

Załącznik nr 3: Zapytanie ofertowe pdf.

Annex No. 3 Inquiry

Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy złożyli ważną ofertę
2. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych
3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert cząstkowych
4. Oferta musi spełniać następujące warunki
– oferta powinna być złożona w wyznaczonym terminie
– oferta może być złożona w języku polskim lub angielskim
KRYTERIA OCENY OFERT
Cena – 100%

Kryterium – Cena (maksymalna ilość punktów = 100)
1. Liczba punktów (max 100 pkt) którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru: Wx =(Cmin/Cx) x 100 pkt
Wx -ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,
C min – najniższa cena netto zaoferowana w ważnych ofertach
Cx -cena netto oferty ocenianej
W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP na dzień wszczęcia postępowania (umieszczenia ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności).
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
– Wypełniony wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe w języku polskim lub angielskim
– Wypełnione oświadczenie o braku powiązań w języku polskim lub angielskim
– Specyfikacja techniczna potwierdzająca własności wyrobów (np. karty katalogowe) w języku polskim lub angielskim
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia) w przypadku wystąpienia dodatkowych potrzeb w projekcie.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.alcor.pl w zakładce ogłoszenia oraz poprzez bazę konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dodatkowe warunki
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

08.08.2018

UWAGA!

Dotyczy: zapytania nr 1/07/2018 z dnia 27.07.2018 zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1128017

„Sukcesywna dostawa materiałów niezbędnych do testów w ramach projektu „Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli”

Zapytanie ofertowe zostało anulowane.

27.07.2018

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2018 z dnia 27.07.2018

Termin składania ofert: do dnia 07.08.2018

Nazwa Zamawiającego

Centrum Badawczo – Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o.

 1. Kępska 12, 45-130 Opole

NIP: 754-033-78-82,

REGON: 530508975,

KRS: 0000012399,

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być przekazana na jeden z poniższych sposobów:
1) Pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: ogloszenia@alcor.pl
lub szar@alcor.pl
2) Pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego: C.B.P „Alcor” Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole
3) Akceptacja ofert z płatnością w walucie obcej.
4) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert cząstkowych. Oferty, które wpłyną po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Szar, e-mail: szar@alcor.pl

Zapytanie ofertowe zlecone w ramach projektu “Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli”  zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-0004/15 z dnia 2015.10.26

Opis przedmiotu zamówienia

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa farb i pigmentów niezbędnych do testów w ramach projektu “Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli”  zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-0004/15 z dnia 2015.10.26

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy oferującego wytypowane rodzaje farb bazowych i pigmentów  niezbędnych do testów w ramach realizacji projektu „Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli”  zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-0004/15 z dnia 2015.10.26

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa farb i pigmentów wskazanych w specyfikacji poniżej.

1. Wodorozcieńczalna farba akrylowa, matowa, o zawartości substancji stałych wagowo min. 50%. Kolor biały.
2. Wodoszczelna akrylowa, elastyczna farba do elewacji. Wodoszczelność 100%, elastyczność min. 200%. Kolor biały.
3. Wodorozcieńczalna, wodoszczelna, elastyczna farba antykorozyjna. Elastyczność min. 200%. Kolorystyka wg. standardu RAL.
4. Farba higieniczna z biocydem z możliwością aplikacji w temperaturach poniżej 0oC. Kolor RAL 9010.
5. Wodorozcieńczalna, wodoszczelna w 100% farba do dachów. Elastyczność min. 300%. Kolorystyka wg. standardu producenta lub RAL.
6. Farba w sprayu do bezpośredniej aplikacji na plastik czarna.
7. Pigment niebieski.
8. Pigment fioletowy.
9. Pigment czerwony

Kod CPV:

44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy

24200000-6 Barwniki i pigmenty

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia: 30.11.2019. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb wynikających z realizacji projektu.

Załączniki

Załącznik nr 1: Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3: Zapytanie ofertowe pdf.

Annex No. 1 Template of response to inquiry

Annex No. 2 Statement no personal and capital connection with the contracting entity

Annex No. 3 Inquiry

Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy złożyli ważną ofertę
 2. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych
 3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert cząstkowych
 4. Oferta musi spełniać następujące warunki

– oferta powinna być złożona w wyznaczonym terminie

– oferta może być złożona w języku polskim lub angielskim

– oferta powinna zawierać jednostkową cenę za kg/dm3/sztukę

KRYTERIA OCENY OFERT

Cena – 100%

Kryterium  – Cena  (maksymalna ilość punktów = 100)

 1. Liczba punktów (max 100 pkt) którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru: Wx =(Cmin/Cx) x 100 pkt

Wx -ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,

C min – najniższa cena netto zaoferowana w ważnych ofertach

Cx -cena netto oferty ocenianej

W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otrzymania oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

– Wypełniony formularz oferty

– Wypełnione oświadczenie o braku powiązań

– Dokumentacja techniczna potwierdzająca wymagane właściwości materiałów

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego w przypadku wystąpienia dodatkowych potrzeb w projekcie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.alcor.pl w zakładce ogłoszenia oraz poprzez bazę konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Zamawiający może zmienić kolory produktów będących przedmiotem zapytania w zależności od potrzeb jakie wystąpią w ramach realizowanego projektu

 

15.01.2018

UWAGA!

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2/12/2017

Uprzejmie informujemy, że zapytanie ofertowe zostało unieważnione.

 

Data dodania:13.12.2017

Zapytanie ofertowe nr 2/12/2017 przeprowadzone w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej na podstawie umowy nr: POIR.01.01.01-00-1254/15.

Informacje o ogłoszeniu Nr 2/12/17 z dnia 13.12.2017

Termin składania ofert: do dnia 29.12.2017

Nazwa zamawiającego

Centrum Badawczo – Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o.

 1. Kępska 12, 45-130 Opole

NIP: 754-033-78-82,

REGON: 530508975,

KRS: 0000012399,

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być przekazana na jeden z poniższych sposobów:
1) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: ogloszenia@alcor.pl
lub alcor@alcor.pl
2) pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego: C.B.P Alcor Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Szar, e-mail: ogloszenia@alcor.pl

Dotyczy zamówień powyżej 20 000 zł netto

Zapytanie ofertowe nr 2/12/17 zlecone w ramach projektu „Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej” zgodnie z umową nr: POIR.01.01.01-00-1254/15 z dnia 2016.04.20

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy oferującego kompleksowe badania mykologiczne drzew chronionych systemem ODSALAX. Badania mają na celu  walidację  skuteczności systemu.

Przedmiot zamówienia

Badanie wpływu solanki na mikroflorę zasiedlającą pnie i gałęzie drzew chronionych systemem ODSALAX. Pobieranie próbek w rożnych okresach testów do badań porównawczych stopnia zasolenia. Analiza populacji grzybów w obrębie systemu korzeniowego drzew i roślin objętych badaniami polowymi i kontrolnymi.

Kod CPV

73111000-3

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia 10.01.2018 do dnia: 31.10.2020

Załączniki

Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe pdf.

Warunki udziału w postepowaniu

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także udokumentowanym dorobkiem naukowym w zakresie przedmiotu zamówienia. Preferowani mykolodzy z tytułem naukowym doktora nauk biologicznych i min. 5 letnim doświadczeniem.  Wykonawca ponosi koszty przygotowania próbek i przeprowadzenia badań. Wykonawca musi posiadać odpowiedni sprzęt i dostęp do laboratoriów do prowadzenia badań mykologicznych i mikrobiologicznych. Wykonawca będzie miał obowiązek ściśle współpracować z kierownikiem projektu i zespołem badawczym. Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość i wynik pracy. Wykonawca przedstawi stawkę godzinową za wyżej wymienione badania oraz termin realizacji zamówienia.

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium I – Cena (maksymalna ilość punktów = 80)

Kryterium II – Termin realizacji zamówienia (maksymalna ilość punktów = 20)

 1. Liczba punktów (max 80 pkt) którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru: Wx =(Cmin/Cx) x 80 pkt

Wx -ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,

C min – najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach

Cx -cena brutto oferty ocenianej

Oferent w procesie szacowania wartości zamówienia zobligowany jest uwzględnić w swojej kalkulacji wszystkie koszty/warunki około zamówieniowe.

2. Liczba punktów (max 20 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „termin realizacji zamówienia” zostanie obliczony w następujący sposób:

34 miesiące       5 pkt
32 miesiące:     10 pkt
30 miesięcy:    15 pkt
28 miesięcy:    20 pkt

Sposób wyliczenia punktów:

– Łączna maksymalna liczba punktów = 100 punktów,

– Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych Kryteriach oceny według wzoru:

∑= Punkty uzyskane w kryterium 1 + Punkty uzyskane w kryterium 2

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

– Wypełniony formularz oferty

– Wypełnione oświadczenie o braku powiązań

– Potwierdzenie doświadczenia/dorobku naukowego w dziedzinie mykologii

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego wynikającego z dodatkowych potrzeb w projekcie lub w sytuacji, gdy wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.alcor.pl w zakładce ogłoszenia.

Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

09.12.2017

UWAGA!

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 1/11/2017

Uprzejmie informujemy, że procedura składania ofert została zakończona.

Wybrano ofertę Pana Andrzeja Chlebickiego. Pozostałym osobom dziękujemy za udział i za złożenie swoich ofert oraz zapraszamy ich do udziału w kolejnych zamówieniach.

Data dodania: 03/11/2017

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017 przeprowadzone w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli na podstawie umowy nr: POIR.01.01.01-00-0004/15

Informacje o ogłoszeniu Nr 1/11/17 z dnia 03/11/2017
Termin składania ofert: do dnia 08.12.2017

Nazwa zamawiającego:
Centrum Badawczo – Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o.
ul. Kępska 12, 45-130 Opole
NIP: 754-033-78-82,
REGON: 530508975,
KRS: 0000012399,

Miejsce i sposób składania ofert
Oferta może być przekazana na jeden z poniższych sposobów:
1) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: ogloszenia@alcor.pl
lub alcor@alcor.pl
2) pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego: C.B.P Alcor Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tomasz Bartoszewski, e-mail: ogloszenia@alcor.pl

Dotyczy zamówień powyżej 20 000 zł netto

Zapytanie ofertowe zlecone w ramach projektu “Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli” zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-0004/15 z dnia 2015.10.26

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy oferującego kompleksowe badania mikologiczne pracy aktywnych mikroogniw galwanicznych. Badania mają na celu optymalizacje składu farb systemu GALVI, ocenę wpływu mikroogniw galwanicznych zawartych w farbie jonowej Galvi na poziom skażenia budowli mieszkalnych i przemysłowych oraz wdrażanie skutecznych metod ochrony powierzchni narażonych na rozwój patogennych grzybów.

Przedmiot zamówienia
Wydatek niezbędny dla odpowiedniego poznania biologii patogennych grzybów objętych polem elektrycznym aktywnych elektrod galwanicznych.

Wskazanie reakcji mikroorganizmów kolonizujących budowle i stwarzających podstawowe zagrożenia zdrowotne dla ludzi oraz produktów spożywczych na obecność ogniw galwanicznych. Oznaczenia ilościowe i jakościowe patogennych mikroorganizmów występujących wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych przed i po zastosowaniu systemu GALVI, oznaczenia ilościowe i jakościowe patogennych mikroorganizmów występujących wewnątrz pomieszczeń przemysłowych przed i po zastosowaniu systemu GALVI. Modelowanie matematyczne stref inhibicji przy pomocy owali Cassiniego i Caleya
Zakładamy, że badania będą trwały ok 10 miesięcy. Wyżej wymienione badania się procesem długotrwałym i wymagają powtórzeń ze względu na niekontrolowane nad każenia. Wskazane będzie dublowanie badań w celu uzyskania wiarygodnych wyników, co będzie uzasadniało złożenie zamówień uzupełniających. Wymagane ze strony wykonawcy będzie dokumentowanie wyników badan w formie zdjęć i opisów.

Kod CPV
73111000-3
Nazwa kodu CPV
Laboratoryjne usługi badawcze
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od 15.12.2017 do dnia: 31.08.2018,
Załączniki
Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Oświadczenie o braku powiązań
Zapytanie ofertowe pdf.

Warunki udziału w postępowaniu
Wiedza i doświadczenie.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także udokumentowanym dorobkiem naukowym w zakresie przedmiotu zamówienia. Preferowani mykolodzy z tytułem naukowym doktora nauk biologicznych i min. 5 letnim doświadczeniem w pracy z patogennymi grzybami. Z uwagi na zagrożenia zdrowotne wymagane doświadczenie w pracy z patogennymi grzybami oraz doświadczenie z prac w laboratorium mikologicznym o odpowiednim stopniu przygotowania do badań mikrobiologicznych, a także doświadczenie w badaniach z gatunkami patogennych grzybów kolonizujących budynki. Wykonawca ponosi koszty przygotowania próbek i przeprowadzenia badań mykologicznych. Wykonawca musi posiadać odpowiedni sprzęt i dostęp do laboratoriów do prowadzenia badań mykologicznych. Wykonawca będzie miał obowiązek ściśle współpracować z kierownikiem projektu i zespołem badawczym. Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość i wynik pracy. Wykonawca przedstawi stawkę godzinową za wyżej wymienione badania oraz termin realizacji zamówienia.

Kryteria oceny oferty

Kryterium I – Cena (maksymalna ilość punktów = 80)

Kryterium II – Termin realizacji zamówienia (maksymalna ilość punktów = 20)

 1. Liczba punktów (max 80 pkt) którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru:
  Wx =(Cmin/Cx) x 80 pkt

Wx -ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,

C min – najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach

Cx -cena brutto oferty ocenianej

Oferent w procesie szacowania wartości zamówienia zobligowany jest uwzględnić w swojej kalkulacji wszystkie koszty/warunki około zamówieniowe.

2. Liczba punktów (max 20 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „termin realizacji zamówienia” zostanie obliczony w następujący sposób:

10 miesięcy:    2 pkt
9 miesięcy:      4 pkt
8 miesięcy:      6 pkt
7 miesięcy:      8 pkt
6 miesięcy:      10 pkt
5 miesięcy:      12 pkt
4 miesiące:       14 pkt
3 miesiące:       16 pkt
2 miesiące:       18 pkt
1 miesiąc:         20 pkt

Sposób wyliczenia punktów:
– Łączna maksymalna liczba punktów = 100 punktów,
– Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych Kryteriach oceny według wzoru:

∑= Punkty uzyskane w kryterium 1 + Punkty uzyskane w kryterium 2
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
– Wypełniony formularz oferty
– Wypełnione oświadczenie o braku powiązań
– Potwierdzenie doświadczenia/dorobku naukowego w dziedzinie mykologii

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego wynikającego z dodatkowych potrzeb w projekcie lub w sytuacji, gdy wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.alcor.pl w zakładce ogłoszenia.

Uwagi
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

01.08.2017

UWAGA!

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 1/07/2017

Uprzejmie informujemy, że procedura składania ofert została zakończona.

Wybrano ofertę Pani Arlety Olmy. Pozostałym firmom i osobom dziękujemy za udział i za złożenie swoich ofert oraz zapraszamy ich do udziału w kolejnych zamówieniach.

 

Data dodania: 07.07.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2017 przeprowadzone w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej na podstawie umowy nr: POIR.01.01.01-00-1254/15.

Informacje o ogłoszeniu Nr 1/07/2017 z dnia 07/07/2017

Termin składania ofert: do dnia 01.08.2017

Nazwa zamawiającego

Centrum Badawczo – Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o.

Kępska 12, 45-130 Opole

NIP: 754-033-78-82,

REGON: 530508975,

KRS: 0000012399,

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być przekazana na jeden z poniższych sposobów:
1) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: ogloszenia@alcor.pl
lub alcor@alcor.pl
2) pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego: C.B.P Alcor Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Bartoszewski, e-mail: ogloszenia@alcor.pl

Dotyczy zamówień powyżej 20 000 zł netto

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2017 zlecone w ramach projektu „Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej” zgodnie z umową nr: POIR.01.01.01-00-1254/15 z dnia 2016.04.20

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy oferującego monitorowanie i dokumentowanie dobrostanu drzew chronionych systemem ODSALAX na terenie miasta Krakowa w celu oceny skuteczności systemu.

Przedmiot zamówienia

Monitorowanie i dokumentowanie dobrostanu chronionych roślin i obszarów kontrolnych na terenie miasta Krakowa, w celu zebrania materiału porównawczego do oceny skuteczności systemu ODSALAX. Pobieranie próbek absorberów w rożnych okresach testów. Pobieranie profili glebowych do badań porównawczych stopnia zasolenia. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania raportów/protokołów z monitorowania i dokumentowania dobrostanu roślin i obszarów kontrolnych wraz z dokumentacją fotograficzną z przeprowadzonych prac.

Kod CPV
77300000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi ogrodnicze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 01.09.2017 do 31.10.2020

Załączniki

Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe pdf.

Warunki udziału w postepowaniu

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący niezbędną wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie ogrodnictwa.

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium I – Cena (maksymalna ilość punktów = 80)

Kryterium II – Termin realizacji zamówienia (maksymalna ilość punktów = 20)

 1. Liczba punktów (max 80 pkt) którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru: Wx =(Cmin/Cx) x 80 pkt

Wx -ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,

C min – najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach

Cx -cena brutto oferty ocenianej

Oferent w procesie szacowania wartości zamówienia zobligowany jest uwzględnić w swojej kalkulacji wszystkie koszty/warunki około zamówieniowe.

 1. Liczba punktów (max 20 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „termin realizacji zamówienia” zostanie obliczony w następujący sposób:

1 okres zimowy 2017/2018: 4 pkt
2 okres zimowy 2018/2019: 6 pkt
3 okres zimowy 2019/2020: 10 pkt

Czas trwania okresu zimowego: 8 miesięcy

Sposób wyliczenia punktów:

– Łączna maksymalna liczba punktów = 100 punktów,

– Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych Kryteriach oceny według wzoru:

∑= Punkty uzyskane w kryterium 1 + Punkty uzyskane w kryterium 2

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

– Wypełniony formularz oferty

– Wypełnione oświadczenie o braku powiązań

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego wynikającego z dodatkowych potrzeb w projekcie lub w sytuacji, gdy wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.alcor.pl w zakładce ogłoszenia.

Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

06.04.2017

UWAGA!

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 1/03/2017

Uprzejmie informujemy, iż zapytanie ofertowe zostało unieważnione.

Data dodania: 30.03.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2017 zlecone w ramach projektu „Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej. Zgodnie z wnioskiem nr: POIR.01.01.01-00-1254/15.

Dotyczy zamówień powyżej 20 tys. złotych netto

ZAMAWIAJĄCY:
Centrum Badawczo – Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole NIP: 754-033-78-82, REGON: 530508975, KRS: 0000012399, poszukuje Firmę/Instytucję do realizacji usługi

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są nawozy mineralne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Mocznik (46% azotu (N) całkowitego w formie amidowej) w ilości 1.000 kg
2. Sól potasowa (60% K2O) w ilości 500 kg
3. Nawóz wieloskładnikowy (fosforowo-azotowy) ilości 650 kg
4. Siarczan magnezu w ilości 300 kg
5. Nawóz do iglaków w ilości 500 kg.

KRYTERIA OCENY OFERT
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki:
Cena: 80 pkt
Termin dostawy: 20 pkt

 1. Liczba punktów (max 80 pkt) którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru: Wx =(Cmin/Cx) x 80 pkt

Wx -ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,

C min – najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach

Cx -cena brutto oferty ocenianej

Oferent w procesie szacowania wartości zamówienia zobligowany jest uwzględnić w swojej kalkulacji wszystkie koszty/warunki około zamówieniowe.

 1. Liczba punktów (max 20 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „termin realizacji zamówienia” zostanie obliczony w następujący sposób:

1 tydzień roboczy: 20 pkt

2 tygodnie robocze: 10 pkt

3 tygodnie robocze: 5 pkt

Powyżej 3 tygodni roboczych: 1 pkt

Sposób wyliczenia punktów:

– Łączna maksymalna liczba punktów = 100 punktów,

– Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych Kryteriach oceny według wzoru:

∑= Punkty uzyskane w kryterium 1 + Punkty uzyskane w kryterium 2

TERMIN SKŁADANIA OFERT
30.03.2017 – 06.04.2017 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent może stworzyć ofertę na własnym formularzu.
Oferta powinna zawierać:
1. Pieczątkę firmową
2. Posiadać datę sporządzenia
3. Adres siedziby, numer telefonu, numer NIP
4. Opis działalności
5. Cenę wyrażoną w złotych polskich
6. Termin realizacji
7. Musi być podpisana przez wykonawcę

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.alcor.pl

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna przesłana za pośrednictwem:
Poczty elektronicznej na adres: alcor@alcor.pl, faksem na nr 77-455-46-10, pocztą, kurierem lub złożona osobiście w siedzibie firmy Centrum Badawczo – Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o., ul. Kępska 12, 45-130 Opole
Wybranego oferenta poinformujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia/odwołania zapytania bez podania przyczyny.

2016-05-11


UWAGA!

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 01/04/2016

Uprzejmie informujemy, że procedura składania ofert została zakończona.

Wybrano ofertę firmy PHU TRIO s.c. Pozostałym firmom dziękujemy za udział i za złożenie swoich ofert oraz zapraszamy ich do udziału w kolejnych zamówieniach.

Data dodania: 2016-04-11


Zapytanie ofertowe nr 01/04/2016

Dotyczy zamówień powyżej 20 tys. złotych netto

Zapytanie ofertowe zlecone w ramach projektu”„Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli” zgodnie z wnioskiem nr: POIR.01.01.01-00-0004/15 oraz „Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej” zgodnie z wnioskiem nr: POIR.01.01.01-00-1254/15

Dostawa komputerów wraz z dodatkowym wyposażeniem. Nr zapytania ofertowego (w numeracji zamawiającego): Zapytanie ofertowe nr 01/04/2016

Informacja o ogłoszeniu

Opis przedmiotu zamówienia

Ocena oferty

Zamawiający (beneficjent)

Informacje o wybranym wykonawcy

Informacja o ogłoszeniu

Termin składania ofert

Do dnia 10.05.2016

Nazwa zamawiającego

Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Numer ogłoszenia

01/04/2016

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego – ul. Kępska 12, 45-130 Opole. Sposób składania ofert: a) w formie elektronicznej (skan oferty podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentacji) wysłanej na adres e-mail: ogłoszenia@alcor.pl. Dla skutecznego złożenia oferty wystarcza, że oferta zostanie odebrana na którymkolwiek z wskazanych wyżej adresów mailowych. b) w formie papierowej osobowej, pocztą lub przez kuriera. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do zamawiającego – za pośrednictwem jednego ze sposobów określonych w zadaniach poprzednich.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ogłoszenia@alcor.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Rokosz ogłoszenia@alcor.pl tel: 697 009 100, 77 457 98 56

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż komputerów wraz z dodatkowym wyposażeniem – zwanego dalej Przedmiotem Dostawy. Przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia Przedmiotu Dostawy w miejscu wykonania zamówienia (tj. w szczególności rozładunek, instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem Przedmiotu Dostawy zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania Przedmiotu Dostawy zgodnie z jego specyfikacją i warunkami eksploatacji w zakładzie Zamawiającego).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienie

Uzyskanie przez Zamawiającego na własność Przedmiotu dostawy w stanie gotowości i przydatności do pracy (właściwej dla przedmiotu dostawy) w chwili zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania techniczne dla Przedmiotu Dostawy:

Trzy zestawy: komputer stacjonarny + mysz i klawiatura bezprzewodowa + monitor. TYP: Komputer stacjonarny; PROCESOR CORE i3 4170 3.7GHz LGA1150 BOX    lub lepszy. Płyta główna  H81 LGA1150 Wyjścia VGA+ DVI. GOODRAM DDR3 8192MB. HDD Seagate Desktop 1TB 3,5″ 7200rpm. SSD SAMSUNG 120GB 850 EVO. Nagrywarka DVD  SATA Wewnętrzny Czarny OEM . MODECOM ZASILACZ FEEL 3 400 ATX 400W PFC. Bezprzewodowy zestaw klawiatura + mysz Logitech K520. OBUDOWA I-BOX FORCE 1806 BEZ ZAS. USB/AUDIO. Monitor LCD co najmniej 21”. MS Win Pro 10 64Bit Polish 1pk DVD. Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2016 Home and Business. Gwarancja 2 lata. Mysz i klawiatura bezprzewodowa lenowo MK520, monitor  LCD 21-22” z wyjściami odpowiednimi do podłączenia się do kupowanych komputerów. Trzy zestawy: komputer przenośny + mysz bezprzewodowa. TYP: Procesor i5-5200U. RAM 4GB. HDD 500GB + SSD 250GB (dysk HDD może być w zewnętrznej kieszeni). Ekran 15,6” co najmniej 1366 x 768 px matowy. Karta graficzna AMD M330. Napęd optyczny DVD. Dzwięk Dolby stereo. Złącza zewnętrzne: HDMI, czytnik kart pamięci, USB 3.0, Combo Jack 3,5 mm (audio/mikrofon), 2x USB 2.0, RJ-45, VGA. Sieć: WLAN b/g/n i LAN 1Gb/s. Mysz bezprzewodowa. Oprogramowanie: Windows 10 Home, Office Home & Small Bussines 2016. 2 lata gwarancji. Mysz bezprzewodowa lenowo MK520.

Kod CPV

30213100-6

Nazwa kodu CPV

Komputery przenośne/stacjonarne

Harmonogram realizacji

Nie przewiduje się podziału realizacji zamówienia na etapy. terminem końcowym realizacji zamówienia jest termin określony w ofercie Wykonawcy. Termin ten powinien być wyrażony w dniach roboczych liczonych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty, jednak nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku (włącznie) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu ukończenia przez Wykonawcę wszystkich czynności składających się na Przedmiot Zamówienia, o ile zostanie to potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym na piśmie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (choćby sam protokół odbioru został sporządzony w dacie późniejszej).

Dodatkowe warunki

 1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Zamówienia na poniższych warunkach:
 2. Gwarancja obowiązuje w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od odbioru Przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
 3. Gwarancja udzielona zostaje na okres określony w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.
 4. Gwarancja udzielona na Przedmiot zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania nieodpłatnych napraw Przedmiotu Zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji.
 5. Gwarancja udzielona na Przedmiot Zamówienia uprawnia Zamawiającego również do zwrotu od Wykonawcy kosztów usunięcia przez osoby trzecie wad stwierdzonych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji. z uprawnienia tego Zamawiający może skorzystać, jeśli Wykonawca nie usunie tych wad w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
 6. Jeśli wady stwierdzone i zgłoszone Wykonawcy usunąć się nie dadzą lub ich usunięcie wymaga nadmiernych kosztów gwarancja obejmuje prawo wymiany Przedmiotu Dostawy na nowy lub powtórnego wykonania innych czynności składających się na Przedmiot Zamówienia.
 7. Za dokument gwarancyjny Strony uznają dokument umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej na skutek niniejszego zapytania. W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej.
 8. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, przy czym rękojmia ta funkcjonować będzie według zasad przewidzianych dla rzeczy, co do których sprzedawca zapewnił, iż są one wolne od wad.
 9. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odbioru Przedmiotu Zamówienia obarczonego wadami – w takim przypadku Zamawiający zachowuje zarówno uprawnienia gwarancji jak i rękojmi. Decyzja o dokonaniu odbioru należy wyłącznie do Zamawiającego. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na powyższych warunkach powinno stanowić element oferty wykonawcy.
 10. Wykonawca godzi się na to, że warunki płatności ceny zostaną określone w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, z tym zastrzeżeniem, że cena nie będzie płatna wcześniej niż przed dostarczeniem Przedmiotu Zamówienia do miejsca wykonania zamówienia. Oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na wskazaną zasadę określania warunków płatności powinno stanowić element oferty Wykonawcy.

Warunki zmiany umowy

 1. Umowa zawarta w wyniku postepowania wszczętego na skutek nieniejszego zapytania ofertowego może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
 2. zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług dotyczących Przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., /nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez wykonawcę Przedmiotu zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie wykonawcy może ulec odpowiedni zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulegnie zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniając podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
 3. Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
 4. Zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te wynikać będą przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
 5. Ograniczenia Przedmiotu zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
 6. Wprowadzenie prac zamiennych w miejsce równoważnych prac pominiętych – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania Zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
 7. Założonego przez strony sposobu wykonywania zamówienia – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
 8. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:
 9. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego).
 10. zmiana nazw teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
 11. Udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiot Zamówienia.

Zamówienie uzupełniające

Wykonawcy, którego oferta została wybrana w postępowaniu wynikającym z warunków niniejszego zapytania ofertowego, mogą być udzielone zamówienia uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z Przedmiotem Zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o poniższe kryteria i ich ustaloną wagę. Ilość punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznana danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów. Kryteria oceny ofert i ich waga (%):
 2. Całkowita cena brutto za wykonanie zamówienia w PLN – 80%
 3. Termin wykonania zamówienia (określony w dniach roboczych) – 10%
 4. Okres gwarancji (liczony w miesiącach) – 10%.

Ad. a) „Cena” zaproponowana przez wykonawcę powinna być cena brutto z rozbiciem na cenę netto i podatek VAT wyrażona w PLN. Cena oferty (zarówno brutto jaki i netto) ma charakter ryczałtowy i powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia.

Ad. b) „Termin wykonania zamówienia” Kryterium oceny ofert stanowi termin wykonania zamówienia określony w ofercie Wykonawcy, wyrażony w dniach roboczych od dnia zawiadomienia wykonawcy o wyborze oferty, jednak nie dłuższy niż 15 dni roboczych od zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku (włącznie) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w PR.

Ad. c) „Okres gwarancji” Kryterium oceny ofert stanowi okres gwarancji wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Warunki gwarancji zostały określone powyżej w rubryce „Warunki udziału w postepowaniu” podrubryce „dodatkowe warunki”. Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od odbioru Przedmiotu Zamówienia przez zamawiającego.

 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustalona punktację:
 2. punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, wg następującego wzoru: Cena brutto oferty najniższej/cena brutto oferty badanej x 100 x 80% = ilość punktów.
 3. Punkty za kryterium „termin wykonania” zostaną przyznane wg następującego wzoru: Najkrótszy termin wykonania Zamówienia/Termin wykonania zamówienia z oferty badanej x 100 x 10% = ilość punktów.
 4. Punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane wg. następującego wzoru: Okres gwarancji oferty badanej/Najdłuższy okres gwarancji x 100 x 10% = ilość punktów.
 5. Ilość punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną w danej ofercie. Za najkorzystniejsze zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa końcową ilość punktów.
 6. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania w ten sposób równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert – dokonuje się ponownych wyliczeń, zaokrąglając wyniki działań matematycznych do czwartego miejsca po przecinku.

Do pobrania: zapytanie ofertowe 01/04/2016

2016-04-11


Uprzejmie informujemy,
iż zakończono procedurę składania ofert do ogłoszenia o pracę na stanowisko Manager projektu.
 Dziękujemy wszystkim za udział.

2016-03-09


OGŁOSZENIE O PRACĘ

Centrum Badaczo-Produkcyjne ALCOR poszukuje kandydata na stanowisko:

Manager projektu/Pracownik laboratoryjno-techniczny

Praca przy ekologicznym projekcie finansowanym ze środków UE pt.; Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej”.

Kogo my właściwie szukamy? Jeżeli jesteś ambitny i chcesz się rozwijać, dbasz i troszczysz się o środowisko naturalne ta praca jest właśnie dla Ciebie! A może Twoją pasją jest ogrodnictwo? Będzie to Twoim dodatkowym atutem.  Szukamy osoby o wysokiej kulturze osobistej, łatwo nawiązującej kontakty, o silnej motywacji do pracy, która dołączy do młodego zespołu pracującego przy innowacyjnych grantach badawczych.

Zakres obowiązków:

 • Współpraca z obecnymi klientami firmy oraz pozyskiwanie nowych
 • Przygotowywanie ofert branżowych
 • Koordynowanie projektu
 • Bieżące raportowanie wyników pracy

Wymagania:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne
 • Znajomości pakietu Microsoft Office
 • Znajomość język angielskiego na poziomie min. B1

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego, wykazania swoich umiejętności
 • Możliwość pracy w środowisku międzynarodowym

Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie aplikacji na adres: ogloszenia@alcor.pl

2015-12-17


Uprzejmie informujemy,
iż zakończono procedurę składania ofert do zapytania ofertowego nr 1/2015
 na przeprowadzenie badań własności biokontrolnych mikroogniw galwanicznych w stosunku do patogennych grzybów atakujących budowle.
 Wybrano wykonawcę: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
 Dziękujemy wszystkim za udział.

2015-09-14


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015

Dotyczy zamówień powyżej 50 tys. zł netto

Zapytanie ofertowe zlecone w ramach projektu „Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli” zgodnie z wnioskiem nr:POIR.01.01.01-00-0004/15

ZAMAWIAJĄCY:

Centrum Badawczo – Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole NIP: 754-033-78-82, REGON: 530508975, KRS: 0000012399, poszukuje Firmę/Instytucję do realizacji usługi.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu:
Badań własności biokontrolnych mikroogniw galwanicznych w stosunku do patogennych grzybów atakujących budowle.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a. Przeprowadzenie badań z udziałem następujących gatunków patogennych mikroorganizmów: Wallemia sebi, Cladosporium cladosporides, Amauroascus Kuhenii, Penicillum expansum, Oidiodendrom truncatun, Alternaria alterata, penicilinum funiculosum, Candida albicans, Aspergillus nidualans, Exophiala sideris.

b. Przeprowadzenie badań z protokołem opartym na normie PN-EN 14457 Farby i Lakiery. Laboratoryjna metoda badania skuteczności w powłoce środków ochrony powłok przed grzybami: Aspergillus versicolor, Aspergillus Niger, Stachybotris chartarum, Penicillium purpurigenum, Rhodotorula mucilaginosa.

Przeprowadzenie badań z pkt a i b z udziałem wyżej wymienionych mikroorganizmów są badaniami długotrwałymi i mogą wymagać powtórzeń ze względu na niekontrolowane nad każenia. Wskazane będzie także dublowanie badań, w celu uzyskania wiarygodnych wyników.

c. Przeprowadzenie badań z pkt a i b odbędzie się także w trakcie prób walidacyjnych powłok malarskich

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

 1. Laboratorium mikologiczne o odpowiednim stopniu bezpieczeństwa do badań mikrobiologicznych organizmów patogennych. Laboratorium musi dysponować niezbędną kolekcją mikroorganizmów chorobotwórczych oraz mikroskopią optyczną.
 1. Potwierdzenie posiadania wymienionego sprzętu do przeprowadzenia badań
  oraz potwierdzenie zbioru wymienionych grzybów w pkt. II.

KRYTERIA OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki:

 1. Cena 60%
 2. Kwalifikacje 40%

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Październik 2015 –Sierpień 2018

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent może stworzyć ofertę na własnym formularzu.

Oferta powinna zawierać:

a) Pieczątkę firmową

b) Posiadać datę sporządzenia

c) Adres siedziby, numer telefonu, numer NIP

d) Opis działalności

e) Cenę wyrażoną w złotych polskich

f) Termin realizacji

g) Musi być podpisana przez wykonawcę

FORMA WYKONANIA USŁUGI:

 1. Raporty z przeprowadzonych badań mogące stanowić podstawę publikacji naukowych w wybranych pismach z wykazu czasopism naukowych lub technicznych z listy opracowanej przez MNISW.

TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI:

Płatności częściowe nastąpią po zrealizowaniu uzgodnionych etapów prac badawczych, na podstawie przedstawionych raportów, faktury/rachunku wraz z protokołem. Usługa wykonana na podstawie umowy na prace badawcze.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna przesłana za pośrednictwem:

Poczty elektronicznej na adres: alcor@alcor.pl, faksem na nr 77-455-46-10, pocztą, kurierem lub złożona osobiście w siedzibie firmy Centrum Badawczo – Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.,
ul. Kępska 12, 45-130 Opole

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Od 01.10.2015 do 16.12.2015r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.alcor.pl

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Do pobrania: zapytanie ofertowe pdf.