Granty badawcze / GALVI – OGŁOSZENIA | Alcor
27217
page-template-default,page,page-id-27217,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /public_html/www.alcor.pl/wp-includes/shortcodes.php on line 624

OGŁOSZENIA

2015-12-17


Uprzejmie informujemy,
iż zakończono procedurę składania ofert do zapytania ofertowego nr 1/2015
 na przeprowadzenie badań własności biokontrolnych mikroogniw galwanicznych w stosunku do patogennych grzybów atakujących budowle.
 Wybrano wykonawcę: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
 Dziękujemy wszystkim za udział.

2015-09-14


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015

Dotyczy zamówień powyżej 50 tys. zł netto

Zapytanie ofertowe zlecone w ramach projektu „Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli” zgodnie z wnioskiem nr:POIR.01.01.01-00-0004/15

ZAMAWIAJĄCY:

Centrum Badawczo – Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole NIP: 754-033-78-82, REGON: 530508975, KRS: 0000012399, poszukuje Firmę/Instytucję do realizacji usługi.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu:
Badań własności biokontrolnych mikroogniw galwanicznych w stosunku do patogennych grzybów atakujących budowle.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a. Przeprowadzenie badań z udziałem następujących gatunków patogennych mikroorganizmów: Wallemia sebi, Cladosporium cladosporides, Amauroascus Kuhenii, Penicillum expansum, Oidiodendrom truncatun, Alternaria alterata, penicilinum funiculosum, Candida albicans, Aspergillus nidualans, Exophiala sideris.

b. Przeprowadzenie badań z protokołem opartym na normie PN-EN 14457 Farby i Lakiery. Laboratoryjna metoda badania skuteczności w powłoce środków ochrony powłok przed grzybami: Aspergillus versicolor, Aspergillus Niger, Stachybotris chartarum, Penicillium purpurigenum, Rhodotorula mucilaginosa.

Przeprowadzenie badań z pkt a i b z udziałem wyżej wymienionych mikroorganizmów są badaniami długotrwałymi i mogą wymagać powtórzeń ze względu na niekontrolowane nad każenia. Wskazane będzie także dublowanie badań, w celu uzyskania wiarygodnych wyników.

c. Przeprowadzenie badań z pkt a i b odbędzie się także w trakcie prób walidacyjnych powłok malarskich

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

 1. Laboratorium mikologiczne o odpowiednim stopniu bezpieczeństwa do badań mikrobiologicznych organizmów patogennych. Laboratorium musi dysponować niezbędną kolekcją mikroorganizmów chorobotwórczych oraz mikroskopią optyczną.
 1. Potwierdzenie posiadania wymienionego sprzętu do przeprowadzenia badań
  oraz potwierdzenie zbioru wymienionych grzybów w pkt. II.

KRYTERIA OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki:

 1. Cena 60%
 2. Kwalifikacje 40%

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Październik 2015 –Sierpień 2018

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent może stworzyć ofertę na własnym formularzu.

Oferta powinna zawierać:

 1. Pieczątkę firmową
 2. Posiadać datę sporządzenia
 3. Adres siedziby, numer telefonu, numer NIP
 4. Opis działalności
 5. Cenę wyrażoną w złotych polskich
 6. Termin realizacji
 7. Musi być podpisana przez wykonawcę

FORMA WYKONANIA USŁUGI:

 1. Raporty z przeprowadzonych badań mogące stanowić podstawę publikacji naukowych w wybranych pismach z wykazu czasopism naukowych lub technicznych z listy opracowanej przez MNISW.

TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI:

Płatności częściowe nastąpią po zrealizowaniu uzgodnionych etapów prac badawczych, na podstawie przedstawionych raportów, faktury/rachunku wraz z protokołem. Usługa wykonana na podstawie umowy na prace badawcze.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna przesłana za pośrednictwem:

Poczty elektronicznej na adres: alcor@alcor.pl, faksem na nr 77-455-46-10, pocztą, kurierem lub złożona osobiście w siedzibie firmy Centrum Badawczo – Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.,
ul. Kępska 12, 45-130 Opole

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Od 01.10.2015 do 16.12.2015r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.alcor.pl

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

[embeddoc url=”https://www.alcor.pl/wp-content/uploads/2015/02/ZAPYTANIE-OFERTOWE.pdf” download=”all”]