Grant 2014-2015 | Alcor
26876
post-template-default,single,single-post,postid-26876,single-format-standard,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Grant 2014-2015

OGŁOSZENIA          OPIS PRODUKTU          ARTYKUŁY

Centrum Badawczo-Produkcyjne ALCOR od lat wiedzie prym na rynku farb higienicznych w Polsce. Od 2015 roku realizuje projekt pt. „Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli”, finansowany z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 2 215 371,18 zł w tym 1 680 633,16 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

OPIS PROJEKTU

POWŁOKA GALVI NARAŻONA NA NADMIERNE DZIAŁANIE WILGOCI W POMIESZCZENIU

jak to działa 2

POWŁOKA GALVI PODCZAS PRAWIDŁOWEJ WENTYLACJI

Aktualnie największym problemem w walce z patogennymi grzybami wewnątrz pomieszczeń jest fakt, że do ich zwalczania używa się praktycznie tych samych środków (głównie azoli i triklosanu) którymi leczy się ludzi, powoduje to mutację i uodparnianie się grzybów na działanie tych środków. Z tego względu należy dążyć do eliminacji z materiałów budowlanych środków biobójczych o mechanizmie działania podobnym do działania antybiotyków.

Efektem realizacji projektu będzie innowacyjny kompozyt – ekologiczna farba higieniczna, o zaawansowanych właściwościach – produkt tworzy na powierzchni aplikacji ”inteligentną” powłokę z mikroogniwami galwanicznymi działającymi tylko w momencie nadmiernego wzrostu zawilgocenia i pozostającymi w spoczynku w przypadku prawidłowej wentylacji chronionych pomieszczeń. Służąca do biokontroli zakażeń grzybiczych powierzchni przegród budowlanych farba posiada dwie właściwości: łączy w sobie biobójcze własności jonów miedzi i cynku z fizycznymi metodami oddziaływania pola elektromagnetycznego.

Produkt jest odpowiedzią na wyzwania jakie stawia przed nami ocieplenie klimatu. Powłoka GALVI pomimo eliminacji z receptury mutagennych biocydów organicznych skutecznie walczy z problemami zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli. Produkt posiada właściwości biokontrolne (ochrona przeciw grzybicza), a także pełni funkcję dekoracyjną (może być użyty jako zwykła farba). Wprowadzany na rynek produkt jest ekologiczny – przyczynia się do zmniejszenia użycia biocydów organicznych w powłokach malarskich.

Farby higieniczne opracowane w ramach projektu będą tworzyć nową klasę farb dla których zaproponowano nazwę „farby jonowe” – oddaje to podstawowy mechanizm ich funkcji biokontrolnych. Powłoki GALVI tworzą kompozyt mineralno – polimerowy z okresowo aktywnymi mikroogniwami galwanicznymi co odróżnia je od znanych powłok malarskich.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego rodzaju farb higienicznych pod znakiem handlowym GALVI. Farby higieniczne opracowane w ramach projektu GALVI będą tworzyć nową klasę farb dla których proponujemy nazwę „farb jonowych”. Wynika to z faktu, że biokontrolne własności tych farb oparte są na wykorzystaniu mikroogniw galwanicznych wytwarzających jonowe prądy galwaniczne w powłoce.

Farby higieniczne stosowane są w budownictwie w celu zapewnienia koniecznych wysokich standardów higienicznych w szpitalach, domach opieki czy też zakładach produkcji żywności. Główną rolą tych farb jest ograniczenie a najlepiej wyeliminowanie rozwoju biofilmów, grzybów i bakterii na ścianach i sufitach. Znane dotychczas farby zawierają różne organiczne fungicydy np. triklosan lub też sole srebra albo samo srebro w formie nanocząsteczek. Przypuszcza się, że substancje te nie tylko ograniczają rozwój szkodliwych mikroorganizmów ale także stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. Powszechnie stosowanie antybiotyków o strukturach chemicznych zbliżonych do fungicydów np. triklosanu, azoli dodatkowo komplikują zwalczanie grzybów w obiektach służby zdrowia czy też fermach hodowli zwierząt.

W oparciu o nasza wiedzę i analizę baz patentowych proponowana technologia jest innowacyjna i w sposób bezpieczny rozwiązuje przynajmniej część problemu rozwoju grzybów na ścianach wewnątrz budowli. Nasza technologia nie posiada odpowiedników wśród znanych systemów obecnych na rynku. Na podstawie badań przedprojektowych można stwierdzić , że system GALVI cechuje wyjątkowa skuteczność w ograniczaniu rozwoju grzybów i pleśni.

Proponowany system spełnia warunki bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą REACH i Biocide Products Regulation (EU) No 528/2012, i nie zawiera żadnych biocydów organicznych. Powszechnie wiadomo, że pewne metale i ich sole mają doskonałe własności bakteriobójcze i grzybobójcze. W systemie GALVI własności te zostają wzmocnione poprzez tworzenie z dwóch różnych metali np. miedzi i cynku mikroogniw galwanicznych. Biokontrolne i biobójcze aktywności takiego systemu wynikają z dodatkowego ruchu jonów metali w kapilarach powłoki i towarzyszącego mu pola elektromagnetycznego.

Przedstawione przesłanki teoretyczne dla opracowania nowego typu farb higienicznych opartych na mikroogniwach galwanicznych zostały potwierdzone w badaniach laboratoryjnych i próbach technologicznych przeprowadzonym przez Wnioskodawcę. Wyniki tych badań poddano weryfikacji na forum specjalistycznych konferencji międzynarodowych.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU

Rezultatem projektu będzie wdrożenie przez Wnioskodawcę do produkcji unikalnej farby GALVI, która tworzy „inteligentną” powłokę z mikroogniwami galwanicznymi, które są aktywne tylko przy nadmiernym zawilgoceniu powłoki i przechodzeniu w spoczynek przy prawidłowej wentylacji pomieszczeń. Cechą wyróżniającą GALVI jest możliwość wyboru żądanego poziomu ochrony przeciwgrzybiczej przez konsumentów już podczas aplikacji, poprzez dobór ilości dodanych elektrod w zależności od stopnia zagrzybienia obiektu. Wraz z wdrożeniem produkcji farb zostanie uruchomiony serwis Internetowy świadczenia usług i doradztwa w zakresie oceny zagrożeń mikologicznych danych pomieszczeń i sposobów ich odgrzybienia. Finalny produkt zostanie włączony do sprzedaży farb specjalistycznych działu handlowego i sklepu internetowego firmy Alcor oraz pozostałych dystrybutorów z którymi współpracuje wnioskodawca.

Obszary zastosowań farb GALVI to przede wszystkim pomieszczenia wymagające zachowania najwyższych standardów higienicznych takich jak: przemysł spożywczy (hale produkcyjne i magazynowe w zakładach mięsnych, mleczarniach, browarach, winiarniach, przetwórniach ryb, serowniach itp.), budynki użyteczności publicznej (szpitale, domy opieki społecznej, noclegownie, aqua-parki, baseny, sanitariaty publiczne, szkoły, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków itp.), budownictwo indywidualne (łazienki, kuchnie, piwnice itp.), usługi (restauracje, gabinety stomatologiczne, gabinety kosmetyczne), rolnictwo (obory, chlewnie, kurniki, pieczarkarnie itp.), obronność (schrony dla ludzkości cywilnej, magazyny żywności na wypadek wojny lub klęsk żywiołowych), instalacje militarne (podziemne centra dowodzenia, schrony , koszary, centra przetwarzania danych wywiadowczych i inne budynki o ograniczonym dostępie światła słonecznego i wymuszanej wentylacji).

Osiągnięcie przedstawionego powyżej celu jakim jest opracowanie nowej technologii jonowych farb higienicznych opartych na mikoogniwach galwanicznych wymaga realizacji dwóch czasochłonnych etapów. Pierwszy to badanie modelowe odziaływania mikroogniw Cu-Zn na patogenne grzyby w hodowlach in vitro. Badania te są powiązane sprzężeniem zwrotnym z badaniami fizyko – chemicznymi nad strukturą i składem elektrolitu pomocniczego mikroogniw. W obszarze tym brak jest danych literaturowych co wymaga opracowania własnej metodyki badań. Drugim bardzo czasochłonnym etapem będą próby walidacyjne w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Badania skuteczności funkcji biokontrolnych rozwoju zakażeń grzybiczych wymagają wielomiesięcznych obserwacji i ciągłego monitoringu stanu powierzchni. Materiał biologiczny pobierany w trakcie prób walidacji będzie oceniany w oparciu o metody opracowane w pierwszym etapie badań mikologicznych z identyfikacją gatunkowa występujących mikroorganizmów. Prowadzenie prób walidacyjnych musi być zsynchronizowane z procesami technologicznymi w wybranych zakładach przemysłu spożywczego, ferm hodowlanych czy też zakładów opieki medycznej.GALVI_logo_RGB