Alcor | Ogłoszenia
22182
page-template-default,page,page-id-22182,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

  Data dodania: 02.05.2019

   

  Ogłoszenie o pracę nr 1/05/2019

  Centrum Badawczo-Produkcyjne „ ALCOR” Sp. z o.o.  poszukuje kandydata na stanowisko:

  pracownik laboratoryjny – techniczno – budowlany

  Praca przy projekcie ekologicznym współfinansowanym ze środków UE pt. „Opracowanie technologii produkcji folii spełniającej funkcję tac ochronnych systemu ODSALAX wraz z walidacją produktu”

  Stanowisko: Pracownik laboratoryjny – techniczno – budowlany

  Forma zatrudnienia: ½ etatu na czas określony

  Zakres obowiązków:

  – Realizowanie bieżących zadań  związanych z projektem  „Opracowanie technologii produkcji folii spełniającej funkcję tac ochronnych systemu ODSALAX wraz z walidacją produktu”

  – Aktywny udział w opracowaniu kluczowych parametrów dla foli ochronnej

  – Bieżące raportowanie wyników pracy

  Wymagania:

  – Wykształcenie min. średnie

  – Dobra organizacja pracy własnej

  – Dyspozycyjność

  – Znajomości pakietu Microsoft Office

  – Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

  Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień związanych z Funduszami Unijnymi /ogrodnictwem/agrobiznesem

  Oferujemy:

  – Pracę przy nowatorskim projekcie

  – Możliwość rozwoju zawodowego, wykazania swoich umiejętności

  – Umowę o pracę na ½ etatu na czas określony

   

  CV proszę składać do dnia 29.05.2019 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ogloszenia@alcor.pl lub osobiście w siedzibie firmy: C.B.P „Alcor” Sp. z o.o., ul. Kępska 12, 45-130 Opole

  Data dodania: 19.11.2018

  Dotyczy zapytanie ofertowego  1/11/2018 z dnia 08.11.2018, dostępnego również w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1148206

  Wybrano ofertę firmy:

  geoPRODUCT Sp. z o.o. Sp. k.
  Grójec 23, 63-000
  Środa Wielkopolska

  Data dodania: 08.11.2018

  Zapytanie ofertowe 1/11/2018 z dnia 08.11.2018, dostępne również w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1148206

  Termin składania ofert: do dnia 16.11.2018

  Nazwa Zamawiającego
  Centrum Badawczo – Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o.
  ul. Kępska 12, 45-130 Opole
  NIP: 754-033-78-82,
  REGON: 530508975,
  KRS: 0000012399,

  Miejsce i sposób składania ofert
  Oferta może być przekazana na jeden z poniższych sposobów:

  1) Pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: kozak@alcor.pl lub ogloszenia@alcor.pl
  2) Pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego: C.B.P „Alcor” Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole
  3) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert cząstkowych.

  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
  Jarosław Kozak, e-mail: kozak@alcor.pl

  Zapytanie ofertowe zlecone w ramach projektu “Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej” zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-1254/15 z dnia 2016.04.20

  Opis przedmiotu zamówienia
  Skrócony opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa krat trawnikowo-parkingowych do testów w ramach projektu “Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej” zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-1254/15 z dnia 2016.04.20

  Cel zamówienia
  Celem zamówienia jest wybór dostawcy oferującego kraty trawnikowo-parkingowe niezbędne do badań i testów w ramach realizacji projektu “Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej” zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-1254/15 z dnia 2016.04.20

  Przedmiot zamówienia
  Dostawa krat trawnikowo-parkingowych o specyfikacji podanej poniżej .

  Kraty trawnikowo-parkingowe: ilość: 800 sztuk
  Wymiary: 60 x 40 cm
  Wysokość ścianek: 4 cm
  Grubość ścianek: 3-4 mm
  Wielkość oczek: 54 oczka: ok. 7 cm x 7 cm
  Ilość na mkw: 4,2-4,4 szt
  Waga: 1,45 kg / szt.
  Materiał: PP PE w 100% z recyklingu
  Kolor: odcienie czarnego
  Stabilność wymiarów: +/- 3% ( -30°C do +50°C)
  Trwałość materiału: Minimum 13 lat
  Powierzchnia biologicznie czynna: Powierzchnia wolna 83% tworzywo 17%
  Wytrzymałość na obciążenia: 300 ton / mkw (bez wypełnienia)
  Dopuszczalny nacisk na oś: 240 / kN oś
  Wpływ na środowisko: Nieszkodliwe dla środowiska i neutralne dla wód gruntowych.
  Odporność: na działanie soli drogowej, kwasów, ługów i alkoholi

  Kategoria ogłoszenia
  Dostawy

  Podkategoria ogłoszenia
  Dostawy inne

  Kod CPV:
  44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze do budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

  Harmonogram realizacji zamówienia
  Harmonogram realizacji dostawy : W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy

  Załączniki: 

  Załącznik nr 1: Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań
  Załącznik nr 3: Zapytanie ofertowe pdf.

  Warunki udziału w postępowaniu
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy złożyli ważną ofertę
  2. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych
  3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert cząstkowych
  4. Oferta musi spełniać następujące warunki
  – oferta powinna być złożona w wyznaczonym terminie

  KRYTERIA OCENY OFERT
  Cena – 100%
  Kryterium – Cena (maksymalna ilość punktów = 100)

  Liczba punktów (max 100 pkt) którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru: Wx =(Cmin/Cx) x 100 pkt
  Wx -ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,
  C min – najniższa cena netto zaoferowana w ważnych ofertach
  Cx -cena netto oferty ocenianej

  Warunki zmiany umowy
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
  – Wypełniony wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  – Wypełnione oświadczenie o braku powiązań
  – Specyfikacja techniczna potwierdzająca własności produktu (np. karty katalogowe)

  Wykluczenia
  Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik.

  Zamówienia uzupełniające
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia) w przypadku wystąpienia dodatkowych potrzeb w projekcie.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.alcor.pl w zakładce ogłoszenia oraz poprzez bazę konkurencyjności:

  Dodatkowe warunki
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  Data dodania: 15.10.2018

  Uwaga: dotyczy zapytania  ofertowego nr 1/10/2018 z dnia 05.10.2018

  Wybrano ofertę firmy:

  Martin Mathys NV/SA.

  Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem – Halen,

  Belgium

  Data dodania: 05.10.2018

  Zapytanie ofertowe nr 1/10/2018 z dnia 05.10.2018, dostępne również w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1141246
  Termin składania ofert: do dnia 12.10.2018

  Nazwa Zamawiającego
  Centrum Badawczo – Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o.
  ul. Kępska 12, 45-130 Opole
  NIP: 754-033-78-82,
  REGON: 530508975,
  KRS: 0000012399,
  Miejsce i sposób składania ofert
  Oferta może być przekazana na jeden z poniższych sposobów:
  1) Pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: szar@alcor.pl lub ogloszenia@alcor.pl
  2) Pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego: C.B.P „Alcor” Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole
  3. Akceptacja ofert z płatnością w walucie obcej.
  4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert cząstkowych.

  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
  Mateusz Szar, e-mail: szar@alcor.pl

  Zapytanie ofertowe zlecone w ramach projektu “Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli” zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-0004/15 z dnia 2015.10.26
  Opis przedmiotu zamówienia

  Skrócony opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa farb niezbędnych do testów w ramach projektu “Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli” zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-0004/15 z dnia 2015.10.26

  Cel zamówienia
  Celem zamówienia jest wybór dostawcy oferującego wytypowane rodzaje farb niezbędnych do badań i testów w ramach realizacji projektu „Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli” zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-0004/15 z dnia 2015.10.26

  Przedmiot zamówienia
  Sukcesywna dostawa farb wskazanych w specyfikacji poniżej.

  L.p. Materiał – Opis Ilość
  1. Wodorozcieńczalna farba akrylowa, matowa, o zawartości substancji stałych wagowo min. 50%. Kolor biały. 100 l
  2. Wodoszczelna, akrylowa, elastyczna farba do elewacji. Wodoszczelność 100%, elastyczność min. 200%. Kolor wg standardu RAL lub producenta 100 kg
  3. Wodorozcieńczalna, wodoszczelna, elastyczna farba antykorozyjna. Elastyczność min. 200%. Kolor wg standardu RAL lub producenta 100 kg
  4. Wodorozcieńczalna, w 100% wodoszczelna farba do dachów ze spadkiem. Elastyczność min. 300%. Kolor wg standardu RAL lub producenta 100 kg
  5. Wodorozcieńczalna, w 100% wodoszczelna farba do dachów płaskich. Elastyczność min. 200%. Kolor wg standardu RAL lub producenta 80 kg
  6. Farba w sprayu do bezpośredniej aplikacji na plastik, czarna 28 szt.

  Kategoria ogłoszenia
  Dostawy
  Podkategoria ogłoszenia
  Dostawy inne

  Kod CPV:
  44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy

  Harmonogram realizacji zamówienia
  Harmonogram realizacji dostaw: Od dnia podpisania umowy do 31.10.2019 . Pierwsza partia materiałów, około połowa wymienionej ilości dostarczona do 31 grudnia 2018 (na podstawie pisemnego zamówienia). Kolejna partia w zależności od potrzeb wynikających z realizacji projektu (na podstawie pisemnego zamówienia) w okresie do 31.10.2019.

  Załącznik nr 1: Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe

  Annex No. 1 Template of response to inquiry

  Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań

  Annex No. 2 Statement no personal and capital connection with the contracting entity

  Załącznik nr 3: Zapytanie ofertowe pdf.

  Annex No. 3 Inquiry

  Warunki udziału w postępowaniu
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy złożyli ważną ofertę
  2. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych
  3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert cząstkowych
  4. Oferta musi spełniać następujące warunki
  – oferta powinna być złożona w wyznaczonym terminie
  – oferta może być złożona w języku polskim lub angielskim
  KRYTERIA OCENY OFERT
  Cena – 100%

  Kryterium – Cena (maksymalna ilość punktów = 100)
  1. Liczba punktów (max 100 pkt) którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru: Wx =(Cmin/Cx) x 100 pkt
  Wx -ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,
  C min – najniższa cena netto zaoferowana w ważnych ofertach
  Cx -cena netto oferty ocenianej
  W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP na dzień wszczęcia postępowania (umieszczenia ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności).
  Warunki zmiany umowy
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
  – Wypełniony wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe w języku polskim lub angielskim
  – Wypełnione oświadczenie o braku powiązań w języku polskim lub angielskim
  – Specyfikacja techniczna potwierdzająca własności wyrobów (np. karty katalogowe) w języku polskim lub angielskim
  Wykluczenia
  Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik.

  Zamówienia uzupełniające
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia) w przypadku wystąpienia dodatkowych potrzeb w projekcie.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.alcor.pl w zakładce ogłoszenia oraz poprzez bazę konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  Dodatkowe warunki
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  08.08.2018

  UWAGA!

  Dotyczy: zapytania nr 1/07/2018 z dnia 27.07.2018 zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1128017

  „Sukcesywna dostawa materiałów niezbędnych do testów w ramach projektu „Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli”

  Zapytanie ofertowe zostało anulowane.

  27.07.2018

  Zapytanie ofertowe nr 1/07/2018 z dnia 27.07.2018

  Termin składania ofert: do dnia 07.08.2018

  Nazwa Zamawiającego

  Centrum Badawczo – Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o.

  1. Kępska 12, 45-130 Opole

  NIP: 754-033-78-82,

  REGON: 530508975,

  KRS: 0000012399,

  Miejsce i sposób składania ofert

  Oferta może być przekazana na jeden z poniższych sposobów:
  1) Pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: ogloszenia@alcor.pl
  lub szar@alcor.pl
  2) Pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego: C.B.P „Alcor” Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole
  3) Akceptacja ofert z płatnością w walucie obcej.
  4) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert cząstkowych. Oferty, które wpłyną po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  Mateusz Szar, e-mail: szar@alcor.pl

  Zapytanie ofertowe zlecone w ramach projektu “Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli”  zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-0004/15 z dnia 2015.10.26

  Opis przedmiotu zamówienia

  Skrócony opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa farb i pigmentów niezbędnych do testów w ramach projektu “Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli”  zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-0004/15 z dnia 2015.10.26

  Cel zamówienia

  Celem zamówienia jest wybór dostawcy oferującego wytypowane rodzaje farb bazowych i pigmentów  niezbędnych do testów w ramach realizacji projektu „Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli”  zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-0004/15 z dnia 2015.10.26

  Przedmiot zamówienia

  Sukcesywna dostawa farb i pigmentów wskazanych w specyfikacji poniżej.

  1. Wodorozcieńczalna farba akrylowa, matowa, o zawartości substancji stałych wagowo min. 50%. Kolor biały.
  2. Wodoszczelna akrylowa, elastyczna farba do elewacji. Wodoszczelność 100%, elastyczność min. 200%. Kolor biały.
  3. Wodorozcieńczalna, wodoszczelna, elastyczna farba antykorozyjna. Elastyczność min. 200%. Kolorystyka wg. standardu RAL.
  4. Farba higieniczna z biocydem z możliwością aplikacji w temperaturach poniżej 0oC. Kolor RAL 9010.
  5. Wodorozcieńczalna, wodoszczelna w 100% farba do dachów. Elastyczność min. 300%. Kolorystyka wg. standardu producenta lub RAL.
  6. Farba w sprayu do bezpośredniej aplikacji na plastik czarna.
  7. Pigment niebieski.
  8. Pigment fioletowy.
  9. Pigment czerwony

  Kod CPV:

  44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy

  24200000-6 Barwniki i pigmenty

  Harmonogram realizacji zamówienia

  Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia: 30.11.2019. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb wynikających z realizacji projektu.

  Załączniki

  Załącznik nr 1: Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe

  Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań

  Załącznik nr 3: Zapytanie ofertowe pdf.

  Annex No. 1 Template of response to inquiry

  Annex No. 2 Statement no personal and capital connection with the contracting entity

  Annex No. 3 Inquiry

  Warunki udziału w postępowaniu

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy złożyli ważną ofertę
  2. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych
  3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert cząstkowych
  4. Oferta musi spełniać następujące warunki

  – oferta powinna być złożona w wyznaczonym terminie

  – oferta może być złożona w języku polskim lub angielskim

  – oferta powinna zawierać jednostkową cenę za kg/dm3/sztukę

  KRYTERIA OCENY OFERT

  Cena – 100%

  Kryterium  – Cena  (maksymalna ilość punktów = 100)

  1. Liczba punktów (max 100 pkt) którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru: Wx =(Cmin/Cx) x 100 pkt

  Wx -ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,

  C min – najniższa cena netto zaoferowana w ważnych ofertach

  Cx -cena netto oferty ocenianej

  W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otrzymania oferty.

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  – Wypełniony formularz oferty

  – Wypełnione oświadczenie o braku powiązań

  – Dokumentacja techniczna potwierdzająca wymagane właściwości materiałów

  Wykluczenia

  Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego w przypadku wystąpienia dodatkowych potrzeb w projekcie.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.alcor.pl w zakładce ogłoszenia oraz poprzez bazę konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  Dodatkowe warunki

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  Zamawiający może zmienić kolory produktów będących przedmiotem zapytania w zależności od potrzeb jakie wystąpią w ramach realizowanego projektu

  15.01.2018

  UWAGA!

  Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2/12/2017

  Uprzejmie informujemy, że zapytanie ofertowe zostało unieważnione.

  Data dodania:13.12.2017

  Zapytanie ofertowe nr 2/12/2017 przeprowadzone w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej na podstawie umowy nr: POIR.01.01.01-00-1254/15.

  Informacje o ogłoszeniu Nr 2/12/17 z dnia 13.12.2017

  Termin składania ofert: do dnia 29.12.2017

  Nazwa zamawiającego

  Centrum Badawczo – Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o.

  1. Kępska 12, 45-130 Opole

  NIP: 754-033-78-82,

  REGON: 530508975,

  KRS: 0000012399,

  Miejsce i sposób składania ofert

  Oferta może być przekazana na jeden z poniższych sposobów:
  1) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: ogloszenia@alcor.pl
  lub alcor@alcor.pl
  2) pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego: C.B.P Alcor Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole

  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  Mateusz Szar, e-mail: ogloszenia@alcor.pl

  Dotyczy zamówień powyżej 20 000 zł netto

  Zapytanie ofertowe nr 2/12/17 zlecone w ramach projektu „Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej” zgodnie z umową nr: POIR.01.01.01-00-1254/15 z dnia 2016.04.20

  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienia

  Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy oferującego kompleksowe badania mykologiczne drzew chronionych systemem ODSALAX. Badania mają na celu  walidację  skuteczności systemu.

  Przedmiot zamówienia

  Badanie wpływu solanki na mikroflorę zasiedlającą pnie i gałęzie drzew chronionych systemem ODSALAX. Pobieranie próbek w rożnych okresach testów do badań porównawczych stopnia zasolenia. Analiza populacji grzybów w obrębie systemu korzeniowego drzew i roślin objętych badaniami polowymi i kontrolnymi.

  Kod CPV

  73111000-3

  Nazwa kodu CPV

  Laboratoryjne usługi badawcze

  Harmonogram realizacji zamówienia

  Termin realizacji zamówienia: od dnia 10.01.2018 do dnia: 31.10.2020

  Załączniki

  Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe

  Oświadczenie o braku powiązań

  Zapytanie ofertowe pdf.

  Warunki udziału w postepowaniu

  Wiedza i doświadczenie

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także udokumentowanym dorobkiem naukowym w zakresie przedmiotu zamówienia. Preferowani mykolodzy z tytułem naukowym doktora nauk biologicznych i min. 5 letnim doświadczeniem.  Wykonawca ponosi koszty przygotowania próbek i przeprowadzenia badań. Wykonawca musi posiadać odpowiedni sprzęt i dostęp do laboratoriów do prowadzenia badań mykologicznych i mikrobiologicznych. Wykonawca będzie miał obowiązek ściśle współpracować z kierownikiem projektu i zespołem badawczym. Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość i wynik pracy. Wykonawca przedstawi stawkę godzinową za wyżej wymienione badania oraz termin realizacji zamówienia.

  KRYTERIA OCENY OFERT

  Kryterium I – Cena (maksymalna ilość punktów = 80)

  Kryterium II – Termin realizacji zamówienia (maksymalna ilość punktów = 20)

  1. Liczba punktów (max 80 pkt) którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru: Wx =(Cmin/Cx) x 80 pkt

  Wx -ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,

  C min – najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach

  Cx -cena brutto oferty ocenianej

  Oferent w procesie szacowania wartości zamówienia zobligowany jest uwzględnić w swojej kalkulacji wszystkie koszty/warunki około zamówieniowe.

  2. Liczba punktów (max 20 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „termin realizacji zamówienia” zostanie obliczony w następujący sposób:

  34 miesiące       5 pkt
  32 miesiące:     10 pkt
  30 miesięcy:    15 pkt
  28 miesięcy:    20 pkt

  Sposób wyliczenia punktów:

  – Łączna maksymalna liczba punktów = 100 punktów,

  – Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych Kryteriach oceny według wzoru:

  ∑= Punkty uzyskane w kryterium 1 + Punkty uzyskane w kryterium 2

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  – Wypełniony formularz oferty

  – Wypełnione oświadczenie o braku powiązań

  – Potwierdzenie doświadczenia/dorobku naukowego w dziedzinie mykologii

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego wynikającego z dodatkowych potrzeb w projekcie lub w sytuacji, gdy wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.alcor.pl w zakładce ogłoszenia.

  Uwagi

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  09.12.2017

  UWAGA!

  Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 1/11/2017

  Uprzejmie informujemy, że procedura składania ofert została zakończona.

  Wybrano ofertę Pana Andrzeja Chlebickiego. Pozostałym osobom dziękujemy za udział i za złożenie swoich ofert oraz zapraszamy ich do udziału w kolejnych zamówieniach.

  Data dodania: 03/11/2017

  Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017 przeprowadzone w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli na podstawie umowy nr: POIR.01.01.01-00-0004/15

  Informacje o ogłoszeniu Nr 1/11/17 z dnia 03/11/2017
  Termin składania ofert: do dnia 08.12.2017

  Nazwa zamawiającego:
  Centrum Badawczo – Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o.
  ul. Kępska 12, 45-130 Opole
  NIP: 754-033-78-82,
  REGON: 530508975,
  KRS: 0000012399,

  Miejsce i sposób składania ofert
  Oferta może być przekazana na jeden z poniższych sposobów:
  1) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: ogloszenia@alcor.pl
  lub alcor@alcor.pl
  2) pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego: C.B.P Alcor Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole

  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
  Tomasz Bartoszewski, e-mail: ogloszenia@alcor.pl

  Dotyczy zamówień powyżej 20 000 zł netto

  Zapytanie ofertowe zlecone w ramach projektu “Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli” zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-0004/15 z dnia 2015.10.26

  Opis przedmiotu zamówienia
  Cel zamówienia
  Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy oferującego kompleksowe badania mikologiczne pracy aktywnych mikroogniw galwanicznych. Badania mają na celu optymalizacje składu farb systemu GALVI, ocenę wpływu mikroogniw galwanicznych zawartych w farbie jonowej Galvi na poziom skażenia budowli mieszkalnych i przemysłowych oraz wdrażanie skutecznych metod ochrony powierzchni narażonych na rozwój patogennych grzybów.

  Przedmiot zamówienia
  Wydatek niezbędny dla odpowiedniego poznania biologii patogennych grzybów objętych polem elektrycznym aktywnych elektrod galwanicznych.

  Wskazanie reakcji mikroorganizmów kolonizujących budowle i stwarzających podstawowe zagrożenia zdrowotne dla ludzi oraz produktów spożywczych na obecność ogniw galwanicznych. Oznaczenia ilościowe i jakościowe patogennych mikroorganizmów występujących wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych przed i po zastosowaniu systemu GALVI, oznaczenia ilościowe i jakościowe patogennych mikroorganizmów występujących wewnątrz pomieszczeń przemysłowych przed i po zastosowaniu systemu GALVI. Modelowanie matematyczne stref inhibicji przy pomocy owali Cassiniego i Caleya
  Zakładamy, że badania będą trwały ok 10 miesięcy. Wyżej wymienione badania się procesem długotrwałym i wymagają powtórzeń ze względu na niekontrolowane nad każenia. Wskazane będzie dublowanie badań w celu uzyskania wiarygodnych wyników, co będzie uzasadniało złożenie zamówień uzupełniających. Wymagane ze strony wykonawcy będzie dokumentowanie wyników badan w formie zdjęć i opisów.

  Kod CPV
  73111000-3
  Nazwa kodu CPV
  Laboratoryjne usługi badawcze
  Harmonogram realizacji zamówienia
  Termin realizacji zamówienia: od 15.12.2017 do dnia: 31.08.2018,
  Załączniki
  Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  Oświadczenie o braku powiązań
  Zapytanie ofertowe pdf.

  Warunki udziału w postępowaniu
  Wiedza i doświadczenie.
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także udokumentowanym dorobkiem naukowym w zakresie przedmiotu zamówienia. Preferowani mykolodzy z tytułem naukowym doktora nauk biologicznych i min. 5 letnim doświadczeniem w pracy z patogennymi grzybami. Z uwagi na zagrożenia zdrowotne wymagane doświadczenie w pracy z patogennymi grzybami oraz doświadczenie z prac w laboratorium mikologicznym o odpowiednim stopniu przygotowania do badań mikrobiologicznych, a także doświadczenie w badaniach z gatunkami patogennych grzybów kolonizujących budynki. Wykonawca ponosi koszty przygotowania próbek i przeprowadzenia badań mykologicznych. Wykonawca musi posiadać odpowiedni sprzęt i dostęp do laboratoriów do prowadzenia badań mykologicznych. Wykonawca będzie miał obowiązek ściśle współpracować z kierownikiem projektu i zespołem badawczym. Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość i wynik pracy. Wykonawca przedstawi stawkę godzinową za wyżej wymienione badania oraz termin realizacji zamówienia.

  Kryteria oceny oferty

  Kryterium I – Cena (maksymalna ilość punktów = 80)

  Kryterium II – Termin realizacji zamówienia (maksymalna ilość punktów = 20)

  1. Liczba punktów (max 80 pkt) którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru:
   Wx =(Cmin/Cx) x 80 pkt

  Wx -ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,

  C min – najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach

  Cx -cena brutto oferty ocenianej

  Oferent w procesie szacowania wartości zamówienia zobligowany jest uwzględnić w swojej kalkulacji wszystkie koszty/warunki około zamówieniowe.

  2. Liczba punktów (max 20 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „termin realizacji zamówienia” zostanie obliczony w następujący sposób:

  10 miesięcy:    2 pkt
  9 miesięcy:      4 pkt
  8 miesięcy:      6 pkt
  7 miesięcy:      8 pkt
  6 miesięcy:      10 pkt
  5 miesięcy:      12 pkt
  4 miesiące:       14 pkt
  3 miesiące:       16 pkt
  2 miesiące:       18 pkt
  1 miesiąc:         20 pkt

  Sposób wyliczenia punktów:
  – Łączna maksymalna liczba punktów = 100 punktów,
  – Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych Kryteriach oceny według wzoru:

  ∑= Punkty uzyskane w kryterium 1 + Punkty uzyskane w kryterium 2
  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
  – Wypełniony formularz oferty
  – Wypełnione oświadczenie o braku powiązań
  – Potwierdzenie doświadczenia/dorobku naukowego w dziedzinie mykologii

  Zamówienia uzupełniające
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego wynikającego z dodatkowych potrzeb w projekcie lub w sytuacji, gdy wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.alcor.pl w zakładce ogłoszenia.

  Uwagi
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  01.08.2017

  UWAGA!

  Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 1/07/2017

  Uprzejmie informujemy, że procedura składania ofert została zakończona.

  Wybrano ofertę Pani Arlety Olmy. Pozostałym firmom i osobom dziękujemy za udział i za złożenie swoich ofert oraz zapraszamy ich do udziału w kolejnych zamówieniach.

  Data dodania: 07.07.2017

  Zapytanie ofertowe nr 1/07/2017 przeprowadzone w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej na podstawie umowy nr: POIR.01.01.01-00-1254/15.

  Informacje o ogłoszeniu Nr 1/07/2017 z dnia 07/07/2017

  Termin składania ofert: do dnia 01.08.2017

  Nazwa zamawiającego

  Centrum Badawczo – Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o.

  Kępska 12, 45-130 Opole

  NIP: 754-033-78-82,

  REGON: 530508975,

  KRS: 0000012399,

  Miejsce i sposób składania ofert

  Oferta może być przekazana na jeden z poniższych sposobów:
  1) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: ogloszenia@alcor.pl
  lub alcor@alcor.pl
  2) pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego: C.B.P Alcor Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole

  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  Tomasz Bartoszewski, e-mail: ogloszenia@alcor.pl

  Dotyczy zamówień powyżej 20 000 zł netto

  Zapytanie ofertowe nr 1/07/2017 zlecone w ramach projektu „Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej” zgodnie z umową nr: POIR.01.01.01-00-1254/15 z dnia 2016.04.20

  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienia

  Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy oferującego monitorowanie i dokumentowanie dobrostanu drzew chronionych systemem ODSALAX na terenie miasta Krakowa w celu oceny skuteczności systemu.

  Przedmiot zamówienia

  Monitorowanie i dokumentowanie dobrostanu chronionych roślin i obszarów kontrolnych na terenie miasta Krakowa, w celu zebrania materiału porównawczego do oceny skuteczności systemu ODSALAX. Pobieranie próbek absorberów w rożnych okresach testów. Pobieranie profili glebowych do badań porównawczych stopnia zasolenia. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania raportów/protokołów z monitorowania i dokumentowania dobrostanu roślin i obszarów kontrolnych wraz z dokumentacją fotograficzną z przeprowadzonych prac.

  Kod CPV
  77300000-3

  Nazwa kodu CPV

  Usługi ogrodnicze

  Harmonogram realizacji zamówienia

  Termin realizacji zamówienia: 01.09.2017 do 31.10.2020

  Załączniki

  Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe

  Oświadczenie o braku powiązań

  Zapytanie ofertowe pdf.

  Warunki udziału w postepowaniu

  Wiedza i doświadczenie

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący niezbędną wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie ogrodnictwa.

  KRYTERIA OCENY OFERT

  Kryterium I – Cena (maksymalna ilość punktów = 80)

  Kryterium II – Termin realizacji zamówienia (maksymalna ilość punktów = 20)

  1. Liczba punktów (max 80 pkt) którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru: Wx =(Cmin/Cx) x 80 pkt

  Wx -ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,

  C min – najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach

  Cx -cena brutto oferty ocenianej

  Oferent w procesie szacowania wartości zamówienia zobligowany jest uwzględnić w swojej kalkulacji wszystkie koszty/warunki około zamówieniowe.

  1. Liczba punktów (max 20 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „termin realizacji zamówienia” zostanie obliczony w następujący sposób:

  1 okres zimowy 2017/2018: 4 pkt
  2 okres zimowy 2018/2019: 6 pkt
  3 okres zimowy 2019/2020: 10 pkt

  Czas trwania okresu zimowego: 8 miesięcy

  Sposób wyliczenia punktów:

  – Łączna maksymalna liczba punktów = 100 punktów,

  – Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych Kryteriach oceny według wzoru:

   

  ∑= Punkty uzyskane w kryterium 1 + Punkty uzyskane w kryterium 2

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  – Wypełniony formularz oferty

  – Wypełnione oświadczenie o braku powiązań

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego wynikającego z dodatkowych potrzeb w projekcie lub w sytuacji, gdy wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.alcor.pl w zakładce ogłoszenia.

  Uwagi

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  06.04.2017

  UWAGA!

  Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 1/03/2017

  Uprzejmie informujemy, iż zapytanie ofertowe zostało unieważnione.

  Data dodania: 30.03.2017

  Zapytanie ofertowe nr 1/03/2017 zlecone w ramach projektu „Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej. Zgodnie z wnioskiem nr: POIR.01.01.01-00-1254/15.

  Dotyczy zamówień powyżej 20 tys. złotych netto

  ZAMAWIAJĄCY:
  Centrum Badawczo – Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole NIP: 754-033-78-82, REGON: 530508975, KRS: 0000012399, poszukuje Firmę/Instytucję do realizacji usługi

  Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są nawozy mineralne
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1. Mocznik (46% azotu (N) całkowitego w formie amidowej) w ilości 1.000 kg
  2. Sól potasowa (60% K2O) w ilości 500 kg
  3. Nawóz wieloskładnikowy (fosforowo-azotowy) ilości 650 kg
  4. Siarczan magnezu w ilości 300 kg
  5. Nawóz do iglaków w ilości 500 kg.

  KRYTERIA OCENY OFERT
  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki:
  Cena: 80 pkt
  Termin dostawy: 20 pkt

  1. Liczba punktów (max 80 pkt) którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru: Wx =(Cmin/Cx) x 80 pkt

  Wx -ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,

  C min – najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach

  Cx -cena brutto oferty ocenianej

  Oferent w procesie szacowania wartości zamówienia zobligowany jest uwzględnić w swojej kalkulacji wszystkie koszty/warunki około zamówieniowe.

  1. Liczba punktów (max 20 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „termin realizacji zamówienia” zostanie obliczony w następujący sposób:

  1 tydzień roboczy: 20 pkt

  2 tygodnie robocze: 10 pkt

  3 tygodnie robocze: 5 pkt

  Powyżej 3 tygodni roboczych: 1 pkt

  Sposób wyliczenia punktów:

  – Łączna maksymalna liczba punktów = 100 punktów,

  – Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych Kryteriach oceny według wzoru:

  ∑= Punkty uzyskane w kryterium 1 + Punkty uzyskane w kryterium 2

  TERMIN SKŁADANIA OFERT
  30.03.2017 – 06.04.2017 r.

  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  Oferent może stworzyć ofertę na własnym formularzu.
  Oferta powinna zawierać:
  1. Pieczątkę firmową
  2. Posiadać datę sporządzenia
  3. Adres siedziby, numer telefonu, numer NIP
  4. Opis działalności
  5. Cenę wyrażoną w złotych polskich
  6. Termin realizacji
  7. Musi być podpisana przez wykonawcę

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.alcor.pl

  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
  Oferta powinna przesłana za pośrednictwem:
  Poczty elektronicznej na adres: alcor@alcor.pl, faksem na nr 77-455-46-10, pocztą, kurierem lub złożona osobiście w siedzibie firmy Centrum Badawczo – Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o., ul. Kępska 12, 45-130 Opole
  Wybranego oferenta poinformujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia/odwołania zapytania bez podania przyczyny.

  2016-05-11


  UWAGA!

  Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 01/04/2016

  Uprzejmie informujemy, że procedura składania ofert została zakończona.

  Wybrano ofertę firmy PHU TRIO s.c. Pozostałym firmom dziękujemy za udział i za złożenie swoich ofert oraz zapraszamy ich do udziału w kolejnych zamówieniach.

   

  Data dodania: 2016-04-11


  Zapytanie ofertowe nr 01/04/2016

  Dotyczy zamówień powyżej 20 tys. złotych netto

   

  Zapytanie ofertowe zlecone w ramach projektu”„Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli” zgodnie z wnioskiem nr: POIR.01.01.01-00-0004/15 oraz „Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej” zgodnie z wnioskiem nr: POIR.01.01.01-00-1254/15

   

  Dostawa komputerów wraz z dodatkowym wyposażeniem. Nr zapytania ofertowego (w numeracji zamawiającego): Zapytanie ofertowe nr 01/04/2016

   

  Informacja o ogłoszeniu

  Opis przedmiotu zamówienia

  Ocena oferty

  Zamawiający (beneficjent)

  Informacje o wybranym wykonawcy

   

  Informacja o ogłoszeniu

  Termin składania ofert

  Do dnia 10.05.2016

  Nazwa zamawiającego

  Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

  Numer ogłoszenia

  01/04/2016

  Status ogłoszenia

  Aktualne

  Miejsce i sposób składania ofert

  Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego – ul. Kępska 12, 45-130 Opole. Sposób składania ofert: a) w formie elektronicznej (skan oferty podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentacji) wysłanej na adres e-mail: ogłoszenia@alcor.pl. Dla skutecznego złożenia oferty wystarcza, że oferta zostanie odebrana na którymkolwiek z wskazanych wyżej adresów mailowych. b) w formie papierowej osobowej, pocztą lub przez kuriera. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do zamawiającego – za pośrednictwem jednego ze sposobów określonych w zadaniach poprzednich.

  Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

  ogłoszenia@alcor.pl

  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  Marta Rokosz ogłoszenia@alcor.pl tel: 697 009 100, 77 457 98 56

  Skrócony opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż komputerów wraz z dodatkowym wyposażeniem – zwanego dalej Przedmiotem Dostawy. Przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia Przedmiotu Dostawy w miejscu wykonania zamówienia (tj. w szczególności rozładunek, instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem Przedmiotu Dostawy zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania Przedmiotu Dostawy zgodnie z jego specyfikacją i warunkami eksploatacji w zakładzie Zamawiającego).

  Kategoria ogłoszenia

  Dostawy

  Podkategoria ogłoszenia

  Sprzęt IT

  Miejsce realizacji zamówienia

  Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

   

  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienie

  Uzyskanie przez Zamawiającego na własność Przedmiotu dostawy w stanie gotowości i przydatności do pracy (właściwej dla przedmiotu dostawy) w chwili zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

  Przedmiot zamówienia

  Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania techniczne dla Przedmiotu Dostawy:

  Trzy zestawy: komputer stacjonarny + mysz i klawiatura bezprzewodowa + monitor. TYP: Komputer stacjonarny; PROCESOR CORE i3 4170 3.7GHz LGA1150 BOX    lub lepszy. Płyta główna  H81 LGA1150 Wyjścia VGA+ DVI. GOODRAM DDR3 8192MB. HDD Seagate Desktop 1TB 3,5″ 7200rpm. SSD SAMSUNG 120GB 850 EVO. Nagrywarka DVD  SATA Wewnętrzny Czarny OEM . MODECOM ZASILACZ FEEL 3 400 ATX 400W PFC. Bezprzewodowy zestaw klawiatura + mysz Logitech K520. OBUDOWA I-BOX FORCE 1806 BEZ ZAS. USB/AUDIO. Monitor LCD co najmniej 21”. MS Win Pro 10 64Bit Polish 1pk DVD. Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2016 Home and Business. Gwarancja 2 lata. Mysz i klawiatura bezprzewodowa lenowo MK520, monitor  LCD 21-22” z wyjściami odpowiednimi do podłączenia się do kupowanych komputerów. Trzy zestawy: komputer przenośny + mysz bezprzewodowa. TYP: Procesor i5-5200U. RAM 4GB. HDD 500GB + SSD 250GB (dysk HDD może być w zewnętrznej kieszeni). Ekran 15,6” co najmniej 1366 x 768 px matowy. Karta graficzna AMD M330. Napęd optyczny DVD. Dzwięk Dolby stereo. Złącza zewnętrzne: HDMI, czytnik kart pamięci, USB 3.0, Combo Jack 3,5 mm (audio/mikrofon), 2x USB 2.0, RJ-45, VGA. Sieć: WLAN b/g/n i LAN 1Gb/s. Mysz bezprzewodowa. Oprogramowanie: Windows 10 Home, Office Home & Small Bussines 2016. 2 lata gwarancji. Mysz bezprzewodowa lenowo MK520.

  Kod CPV

  30213100-6

  Nazwa kodu CPV

  Komputery przenośne/stacjonarne

  Harmonogram realizacji

  Nie przewiduje się podziału realizacji zamówienia na etapy. terminem końcowym realizacji zamówienia jest termin określony w ofercie Wykonawcy. Termin ten powinien być wyrażony w dniach roboczych liczonych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty, jednak nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku (włącznie) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu ukończenia przez Wykonawcę wszystkich czynności składających się na Przedmiot Zamówienia, o ile zostanie to potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym na piśmie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (choćby sam protokół odbioru został sporządzony w dacie późniejszej).

  Dodatkowe warunki

  1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Zamówienia na poniższych warunkach:
  2. Gwarancja obowiązuje w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od odbioru Przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
  3. Gwarancja udzielona zostaje na okres określony w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.
  4. Gwarancja udzielona na Przedmiot zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania nieodpłatnych napraw Przedmiotu Zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji.
  5. Gwarancja udzielona na Przedmiot Zamówienia uprawnia Zamawiającego również do zwrotu od Wykonawcy kosztów usunięcia przez osoby trzecie wad stwierdzonych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji. z uprawnienia tego Zamawiający może skorzystać, jeśli Wykonawca nie usunie tych wad w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
  6. Jeśli wady stwierdzone i zgłoszone Wykonawcy usunąć się nie dadzą lub ich usunięcie wymaga nadmiernych kosztów gwarancja obejmuje prawo wymiany Przedmiotu Dostawy na nowy lub powtórnego wykonania innych czynności składających się na Przedmiot Zamówienia.
  7. Za dokument gwarancyjny Strony uznają dokument umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej na skutek niniejszego zapytania. W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej.
  8. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, przy czym rękojmia ta funkcjonować będzie według zasad przewidzianych dla rzeczy, co do których sprzedawca zapewnił, iż są one wolne od wad.
  9. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odbioru Przedmiotu Zamówienia obarczonego wadami – w takim przypadku Zamawiający zachowuje zarówno uprawnienia gwarancji jak i rękojmi. Decyzja o dokonaniu odbioru należy wyłącznie do Zamawiającego. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na powyższych warunkach powinno stanowić element oferty wykonawcy.
  10. Wykonawca godzi się na to, że warunki płatności ceny zostaną określone w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, z tym zastrzeżeniem, że cena nie będzie płatna wcześniej niż przed dostarczeniem Przedmiotu Zamówienia do miejsca wykonania zamówienia. Oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na wskazaną zasadę określania warunków płatności powinno stanowić element oferty Wykonawcy.

  Warunki zmiany umowy

  1. Umowa zawarta w wyniku postepowania wszczętego na skutek nieniejszego zapytania ofertowego może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
  2. zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług dotyczących Przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., /nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez wykonawcę Przedmiotu zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie wykonawcy może ulec odpowiedni zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulegnie zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniając podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
  3. Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
  4. Zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te wynikać będą przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
  5. Ograniczenia Przedmiotu zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
  6. Wprowadzenie prac zamiennych w miejsce równoważnych prac pominiętych – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania Zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
  7. Założonego przez strony sposobu wykonywania zamówienia – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
  8. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:
  9. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego).
  10. zmiana nazw teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
  11. Udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiot Zamówienia.

  Zamówienie uzupełniające

  Wykonawcy, którego oferta została wybrana w postępowaniu wynikającym z warunków niniejszego zapytania ofertowego, mogą być udzielone zamówienia uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z Przedmiotem Zamówienia.

  Ocena oferty

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o poniższe kryteria i ich ustaloną wagę. Ilość punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznana danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów. Kryteria oceny ofert i ich waga (%):
  2. Całkowita cena brutto za wykonanie zamówienia w PLN – 80%
  3. Termin wykonania zamówienia (określony w dniach roboczych) – 10%
  4. Okres gwarancji (liczony w miesiącach) – 10%.

  Ad. a) „Cena” zaproponowana przez wykonawcę powinna być cena brutto z rozbiciem na cenę netto i podatek VAT wyrażona w PLN. Cena oferty (zarówno brutto jaki i netto) ma charakter ryczałtowy i powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia.

  Ad. b) „Termin wykonania zamówienia” Kryterium oceny ofert stanowi termin wykonania zamówienia określony w ofercie Wykonawcy, wyrażony w dniach roboczych od dnia zawiadomienia wykonawcy o wyborze oferty, jednak nie dłuższy niż 15 dni roboczych od zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku (włącznie) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w PR.

  Ad. c) „Okres gwarancji” Kryterium oceny ofert stanowi okres gwarancji wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Warunki gwarancji zostały określone powyżej w rubryce „Warunki udziału w postepowaniu” podrubryce „dodatkowe warunki”. Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od odbioru Przedmiotu Zamówienia przez zamawiającego.

  1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustalona punktację:
  2. punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, wg następującego wzoru: Cena brutto oferty najniższej/cena brutto oferty badanej x 100 x 80% = ilość punktów.
  3. Punkty za kryterium „termin wykonania” zostaną przyznane wg następującego wzoru: Najkrótszy termin wykonania Zamówienia/Termin wykonania zamówienia z oferty badanej x 100 x 10% = ilość punktów.
  4. Punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane wg. następującego wzoru: Okres gwarancji oferty badanej/Najdłuższy okres gwarancji x 100 x 10% = ilość punktów.
  5. Ilość punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną w danej ofercie. Za najkorzystniejsze zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa końcową ilość punktów.
  6. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania w ten sposób równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert – dokonuje się ponownych wyliczeń, zaokrąglając wyniki działań matematycznych do czwartego miejsca po przecinku.

   

   

  Do pobrania: zapytanie ofertowe 01/04/2016

   

  2016-04-11


  Uprzejmie informujemy,
  iż zakończono procedurę składania ofert do ogłoszenia o pracę na stanowisko Manager projektu.
   Dziękujemy wszystkim za udział.

  2016-03-09


  OGŁOSZENIE O PRACĘ

  Centrum Badaczo-Produkcyjne ALCOR poszukuje kandydata na stanowisko:

  Manager projektu/Pracownik laboratoryjno-techniczny

  Praca przy ekologicznym projekcie finansowanym ze środków UE pt.; Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej”.

  Kogo my właściwie szukamy? Jeżeli jesteś ambitny i chcesz się rozwijać, dbasz i troszczysz się o środowisko naturalne ta praca jest właśnie dla Ciebie! A może Twoją pasją jest ogrodnictwo? Będzie to Twoim dodatkowym atutem.  Szukamy osoby o wysokiej kulturze osobistej, łatwo nawiązującej kontakty, o silnej motywacji do pracy, która dołączy do młodego zespołu pracującego przy innowacyjnych grantach badawczych.

  Zakres obowiązków:

  • Współpraca z obecnymi klientami firmy oraz pozyskiwanie nowych
  • Przygotowywanie ofert branżowych
  • Koordynowanie projektu
  • Bieżące raportowanie wyników pracy

  Wymagania:

  • Prawo jazdy kat. B
  • Dobra organizacja pracy własnej
  • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne
  • Znajomości pakietu Microsoft Office
  • Znajomość język angielskiego na poziomie min. B1

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę
  • Możliwość rozwoju zawodowego, wykazania swoich umiejętności
  • Możliwość pracy w środowisku międzynarodowym

  Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie aplikacji na adres: ogloszenia@alcor.pl

   

  2015-12-17


  Uprzejmie informujemy,
  iż zakończono procedurę składania ofert do zapytania ofertowego nr 1/2015
   na przeprowadzenie badań własności biokontrolnych mikroogniw galwanicznych w stosunku do patogennych grzybów atakujących budowle.
   Wybrano wykonawcę: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
   Dziękujemy wszystkim za udział.

  2015-09-14


  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015

  Dotyczy zamówień powyżej 50 tys. zł netto

  Zapytanie ofertowe zlecone w ramach projektu „Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli” zgodnie z wnioskiem nr:POIR.01.01.01-00-0004/15

  ZAMAWIAJĄCY:

  Centrum Badawczo – Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole NIP: 754-033-78-82, REGON: 530508975, KRS: 0000012399, poszukuje Firmę/Instytucję do realizacji usługi.

   

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu:
  Badań własności biokontrolnych mikroogniw galwanicznych w stosunku do patogennych grzybów atakujących budowle.

   1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  a. Przeprowadzenie badań z udziałem następujących gatunków patogennych mikroorganizmów: Wallemia sebi, Cladosporium cladosporides, Amauroascus Kuhenii, Penicillum expansum, Oidiodendrom truncatun, Alternaria alterata, penicilinum funiculosum, Candida albicans, Aspergillus nidualans, Exophiala sideris.

  b. Przeprowadzenie badań z protokołem opartym na normie PN-EN 14457 Farby i Lakiery. Laboratoryjna metoda badania skuteczności w powłoce środków ochrony powłok przed grzybami: Aspergillus versicolor, Aspergillus Niger, Stachybotris chartarum, Penicillium purpurigenum, Rhodotorula mucilaginosa.

  Przeprowadzenie badań z pkt a i b z udziałem wyżej wymienionych mikroorganizmów są badaniami długotrwałymi i mogą wymagać powtórzeń ze względu na niekontrolowane nad każenia. Wskazane będzie także dublowanie badań, w celu uzyskania wiarygodnych wyników.

  c. Przeprowadzenie badań z pkt a i b odbędzie się także w trakcie prób walidacyjnych powłok malarskich

  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

  1. Laboratorium mikologiczne o odpowiednim stopniu bezpieczeństwa do badań mikrobiologicznych organizmów patogennych. Laboratorium musi dysponować niezbędną kolekcją mikroorganizmów chorobotwórczych oraz mikroskopią optyczną.
  1. Potwierdzenie posiadania wymienionego sprzętu do przeprowadzenia badań
   oraz potwierdzenie zbioru wymienionych grzybów w pkt. II.

  KRYTERIA OCENY OFERT

  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki:

  1. Cena 60%
  2. Kwalifikacje 40%

  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  Październik 2015 –Sierpień 2018

  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  Oferent może stworzyć ofertę na własnym formularzu.

  Oferta powinna zawierać:

  a) Pieczątkę firmową

  b) Posiadać datę sporządzenia

  c) Adres siedziby, numer telefonu, numer NIP

  d) Opis działalności

  e) Cenę wyrażoną w złotych polskich

  f) Termin realizacji

  g) Musi być podpisana przez wykonawcę

  FORMA WYKONANIA USŁUGI:

  1. Raporty z przeprowadzonych badań mogące stanowić podstawę publikacji naukowych w wybranych pismach z wykazu czasopism naukowych lub technicznych z listy opracowanej przez MNISW.

  TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI:

  Płatności częściowe nastąpią po zrealizowaniu uzgodnionych etapów prac badawczych, na podstawie przedstawionych raportów, faktury/rachunku wraz z protokołem. Usługa wykonana na podstawie umowy na prace badawcze.

  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

  Oferta powinna przesłana za pośrednictwem:

  Poczty elektronicznej na adres: alcor@alcor.pl, faksem na nr 77-455-46-10, pocztą, kurierem lub złożona osobiście w siedzibie firmy Centrum Badawczo – Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.,
  ul. Kępska 12, 45-130 Opole

  TERMIN SKŁADANIA OFERT

  Od 01.10.2015 do 16.12.2015r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.alcor.pl

  UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

  Do pobrania: zapytanie ofertowe pdf.