Alcor | Ogłoszenia
22182
page-template-default,page,page-id-22182,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

  15.08.2017

  UWAGA!

  Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 1/07/2017

  Uprzejmie informujemy, że procedura składania ofert została zakończona.

  Wybrano ofertę Pani Arlety Olmy. Pozostałym firmom i osobom dziękujemy za udział i za złożenie swoich ofert oraz zapraszamy ich do udziału w kolejnych zamówieniach.

  07.07.2017

  Zapytanie ofertowe nr 1/07/2017 przeprowadzone w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej na podstawie umowy nr: POIR.01.01.01-00-1254/15.

   

  ZAMAWIAJĄCY:
  Centrum Badawczo – Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole NIP: 754-033-78-82, REGON: 530508975, KRS: 0000012399, poszukuje osobę fizyczną do realizacji usługi.

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  Monitorowanie i dokumentowanie dobrostanu chronionych roślin i obszarów kontrolnych na terenie miasta Krakowa, w celu zebrania materiału porównawczego do oceny skuteczności systemu ODSALAX. Pobieranie próbek absorberów w rożnych okresach testów. Pobieranie profili glebowych do badań porównawczych stopnia zasolenia

  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
  ETAP NR 1:Wypełniony wzór odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe (pobierz wzór).
  Po wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej, poinformujemy drogą e-mailową o wynikach i zaprosimy do przystąpienia do etapu nr 2
  ETAP NR 2:Wypełniony test z wiedzy na temat technologii ODSALAX w siedzibie Centrum Badawczo – Produkcyjnym „ALCOR” Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole.

  KRYTERIA OCENY OFERT
  40% cena (maksymalnie 40 punktów)
  60 % (maksymalnie 60 punktów) wynik z testu z wiedzy na temat technologii ODSALAX

  SPOSÓB PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY:

  Najwyżej punktowany jest test z wiedzy na temat technologii ODSALAX, w drugiej kolejności brana jest pod uwagę cena, jeżeli oferty uzyskają taką samą ilość punktów wybrana zostanie ta oferta, która uzyska więcej punktów za test.

  TERMIN REALIZACJI UMOWY 
  od 01.09.2017 do 01.09.2019

  TERMIN SKŁADANIA OFERT

  Od 10.07.2017r. do 01.08 2017r

  INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

  -Oświadczenie o braku powiązań ( pobierz oświadczenie)

  OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  Należy wypełnić formularz ofertowy
  Oferta powinna zawierać:
  – Wypełniony wzór odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe
  – Wypełnione oświadczenie o braku powiązań

  FORMA WYKONANIA USŁUGI:
  Comiesięczne raporty/protokoły z monitorowania i dokumentowania dobrostanu roślin i obszarów kontrolnych wraz z dokumentacją fotograficzną z przeprowadzonych prac
  TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI:
  Umowa zlecenie zawarta od 01.09.2017r. do 30.04.2018r.
  Płatność na podstawie rachunku do umowy wystawionego na koniec każdego miesiąca w okresie trwania umowy zlecenie.

  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
  Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem:
  Poczty elektronicznej na adres: ogloszenia@alcor.pl, faksem na nr 77-455-46-10, pocztą, kurierem lub złożona osobiście w siedzibie firmy Centrum Badawczo – Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.,
  ul. Kępska 12, 45-130 Opole
  TERMIN SKŁADANIA OFERT
  Do 01.08.2017
  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  O wyborze najkorzystniejszej oferty podsumowującej Etap 1 i Etap nr 2, Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.alcor.pl.
  Uwaga: Firma nie zwraca kosztu dojazdu

  Zapytanie ofertowe zlecone w ramach projektu „Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej. Zgodnie z wnioskiem nr: POIR.01.01.01-00-1254/15.

  Dotyczy zamówień poniżej 20 tys. złotych netto

  ZAMAWIAJĄCY:
  Centrum Badawczo – Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole NIP: 754-033-78-82, REGON: 530508975, KRS: 0000012399, poszukuje Firmę/Instytucję do realizacji usługi

  Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są nawozy mineralne
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1. Mocznik (46% azotu (N) całkowitego w formie amidowej) w ilości 1.000 kg
  2. Sól potasowa (60% K2O) w ilości 500 kg
  3. Nawóz wieloskładnikowy (fosforowo-azotowy) ilości 650 kg
  4. Siarczan magnezu w ilości 300 kg
  5. Nawóz do iglaków w ilości 500 kg.

  KRYTERIA OCENY OFERT
  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki:
  Cena
  Termin dostawy
  Jakość

  TERMIN SKŁADANIA OFERT
  30.03.2017 – 06.04.2017 r.

  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  Oferent może stworzyć ofertę na własnym formularzu.
  Oferta powinna zawierać:
  1. Pieczątkę firmową
  2. Posiadać datę sporządzenia
  3. Adres siedziby, numer telefonu, numer NIP
  4. Opis działalności
  5. Cenę wyrażoną w złotych polskich
  6. Termin realizacji
  7. Musi być podpisana przez wykonawcę

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.alcor.pl
  UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
  Oferta powinna przesłana za pośrednictwem:
  Poczty elektronicznej na adres: alcor@alcor.pl, faksem na nr 77-455-46-10, pocztą, kurierem lub złożona osobiście w siedzibie firmy Centrum Badawczo – Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o., ul. Kępska 12, 45-130 Opole
  Wybranego oferenta poinformujemy za pośrednictwem poczty elektoronicznej

  2016-05-11


  UWAGA!

  Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 01/04/2016

  Uprzejmie informujemy, że procedura składania ofert została zakończona.

  Wybrano ofertę firmy PHU TRIO s.c. Pozostałym firmom dziękujemy za udział i za złożenie swoich ofert oraz zapraszamy ich do udziału w kolejnych zamówieniach.

   

  2016-04-11


  Zapytanie ofertowe nr 01/04/2016

  Dotyczy zamówień poniżej 20 tys. złotych netto

   

  Zapytanie ofertowe zlecone w ramach projektu”„Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli” zgodnie z wnioskiem nr: POIR.01.01.01-00-0004/15 oraz „Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej” zgodnie z wnioskiem nr: POIR.01.01.01-00-1254/15

   

  Dostawa komputerów wraz z dodatkowym wyposażeniem. Nr zapytania ofertowego (w numeracji zamawiającego): Zapytanie ofertowe nr 01/04/2016

   

  Informacja o ogłoszeniu

  Opis przedmiotu zamówienia

  Ocena oferty

  Zamawiający (beneficjent)

  Informacje o wybranym wykonawcy

   

  Informacja o ogłoszeniu

  Termin składania ofert

  Do dnia 10.05.2016

  Nazwa zamawiającego

  Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

  Numer ogłoszenia

  01/04/2016

  Status ogłoszenia

  Aktualne

  Miejsce i sposób składania ofert

  Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego – ul. Kępska 12, 45-130 Opole. Sposób składania ofert: a) w formie elektronicznej (skan oferty podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentacji) wysłanej na adres e-mail: ogłoszenia@alcor.pl. Dla skutecznego złożenia oferty wystarcza, że oferta zostanie odebrana na którymkolwiek z wskazanych wyżej adresów mailowych. b) w formie papierowej osobowej, pocztą lub przez kuriera. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do zamawiającego – za pośrednictwem jednego ze sposobów określonych w zadaniach poprzednich.

  Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

  ogłoszenia@alcor.pl

  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  Marta Rokosz ogłoszenia@alcor.pl tel: 697 009 100, 77 457 98 56

  Skrócony opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż komputerów wraz z dodatkowym wyposażeniem – zwanego dalej Przedmiotem Dostawy. Przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia Przedmiotu Dostawy w miejscu wykonania zamówienia (tj. w szczególności rozładunek, instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem Przedmiotu Dostawy zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania Przedmiotu Dostawy zgodnie z jego specyfikacją i warunkami eksploatacji w zakładzie Zamawiającego).

  Kategoria ogłoszenia

  Dostawy

  Podkategoria ogłoszenia

  Sprzęt IT

  Miejsce realizacji zamówienia

  Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

   

  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienie

  Uzyskanie przez Zamawiającego na własność Przedmiotu dostawy w stanie gotowości i przydatności do pracy (właściwej dla przedmiotu dostawy) w chwili zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

  Przedmiot zamówienia

  Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania techniczne dla Przedmiotu Dostawy:

  Trzy zestawy: komputer stacjonarny + mysz i klawiatura bezprzewodowa + monitor. TYP: Komputer stacjonarny; PROCESOR CORE i3 4170 3.7GHz LGA1150 BOX    lub lepszy. Płyta główna  H81 LGA1150 Wyjścia VGA+ DVI. GOODRAM DDR3 8192MB. HDD Seagate Desktop 1TB 3,5″ 7200rpm. SSD SAMSUNG 120GB 850 EVO. Nagrywarka DVD  SATA Wewnętrzny Czarny OEM . MODECOM ZASILACZ FEEL 3 400 ATX 400W PFC. Bezprzewodowy zestaw klawiatura + mysz Logitech K520. OBUDOWA I-BOX FORCE 1806 BEZ ZAS. USB/AUDIO. Monitor LCD co najmniej 21”. MS Win Pro 10 64Bit Polish 1pk DVD. Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2016 Home and Business. Gwarancja 2 lata. Mysz i klawiatura bezprzewodowa lenowo MK520, monitor  LCD 21-22” z wyjściami odpowiednimi do podłączenia się do kupowanych komputerów. Trzy zestawy: komputer przenośny + mysz bezprzewodowa. TYP: Procesor i5-5200U. RAM 4GB. HDD 500GB + SSD 250GB (dysk HDD może być w zewnętrznej kieszeni). Ekran 15,6” co najmniej 1366 x 768 px matowy. Karta graficzna AMD M330. Napęd optyczny DVD. Dzwięk Dolby stereo. Złącza zewnętrzne: HDMI, czytnik kart pamięci, USB 3.0, Combo Jack 3,5 mm (audio/mikrofon), 2x USB 2.0, RJ-45, VGA. Sieć: WLAN b/g/n i LAN 1Gb/s. Mysz bezprzewodowa. Oprogramowanie: Windows 10 Home, Office Home & Small Bussines 2016. 2 lata gwarancji. Mysz bezprzewodowa lenowo MK520.

  Kod CPV

  30213100-6

  Nazwa kodu CPV

  Komputery przenośne/stacjonarne

  Harmonogram realizacji

  Nie przewiduje się podziału realizacji zamówienia na etapy. terminem końcowym realizacji zamówienia jest termin określony w ofercie Wykonawcy. Termin ten powinien być wyrażony w dniach roboczych liczonych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty, jednak nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku (włącznie) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu ukończenia przez Wykonawcę wszystkich czynności składających się na Przedmiot Zamówienia, o ile zostanie to potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym na piśmie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (choćby sam protokół odbioru został sporządzony w dacie późniejszej).

  Dodatkowe warunki

  1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Zamówienia na poniższych warunkach:
  2. Gwarancja obowiązuje w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od odbioru Przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
  3. Gwarancja udzielona zostaje na okres określony w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.
  4. Gwarancja udzielona na Przedmiot zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania nieodpłatnych napraw Przedmiotu Zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji.
  5. Gwarancja udzielona na Przedmiot Zamówienia uprawnia Zamawiającego również do zwrotu od Wykonawcy kosztów usunięcia przez osoby trzecie wad stwierdzonych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji. z uprawnienia tego Zamawiający może skorzystać, jeśli Wykonawca nie usunie tych wad w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
  6. Jeśli wady stwierdzone i zgłoszone Wykonawcy usunąć się nie dadzą lub ich usunięcie wymaga nadmiernych kosztów gwarancja obejmuje prawo wymiany Przedmiotu Dostawy na nowy lub powtórnego wykonania innych czynności składających się na Przedmiot Zamówienia.
  7. Za dokument gwarancyjny Strony uznają dokument umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej na skutek niniejszego zapytania. W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej.
  8. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, przy czym rękojmia ta funkcjonować będzie według zasad przewidzianych dla rzeczy, co do których sprzedawca zapewnił, iż są one wolne od wad.
  9. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odbioru Przedmiotu Zamówienia obarczonego wadami – w takim przypadku Zamawiający zachowuje zarówno uprawnienia gwarancji jak i rękojmi. Decyzja o dokonaniu odbioru należy wyłącznie do Zamawiającego. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na powyższych warunkach powinno stanowić element oferty wykonawcy.
  10. Wykonawca godzi się na to, że warunki płatności ceny zostaną określone w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, z tym zastrzeżeniem, że cena nie będzie płatna wcześniej niż przed dostarczeniem Przedmiotu Zamówienia do miejsca wykonania zamówienia. Oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na wskazaną zasadę określania warunków płatności powinno stanowić element oferty Wykonawcy.

  Warunki zmiany umowy

  1. Umowa zawarta w wyniku postepowania wszczętego na skutek nieniejszego zapytania ofertowego może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
  2. zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług dotyczących Przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., /nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez wykonawcę Przedmiotu zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie wykonawcy może ulec odpowiedni zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulegnie zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniając podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
  3. Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
  4. Zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te wynikać będą przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
  5. Ograniczenia Przedmiotu zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
  6. Wprowadzenie prac zamiennych w miejsce równoważnych prac pominiętych – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania Zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
  7. Założonego przez strony sposobu wykonywania zamówienia – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
  8. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:
  9. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego).
  10. zmiana nazw teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
  11. Udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiot Zamówienia.

  Zamówienie uzupełniające

  Wykonawcy, którego oferta została wybrana w postępowaniu wynikającym z warunków niniejszego zapytania ofertowego, mogą być udzielone zamówienia uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z Przedmiotem Zamówienia.

  Ocena oferty

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o poniższe kryteria i ich ustaloną wagę. Ilość punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznana danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów. Kryteria oceny ofert i ich waga (%):
  2. Całkowita cena netto za wykonanie zamówienia w PLN – 80%
  3. Termin wykonania zamówienia (określony w dniach roboczych) – 10%
  4. Okres gwarancji (liczony w miesiącach) – 10%.

  Ad. a) „Cena” zaproponowana przez wykonawcę powinna być cena brutto z rozbiciem na cenę netto i podatek VAT wyrażona w PLN. Cena oferty (zarówno brutto jaki i netto) ma charakter ryczałtowy i powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia.

  Ad. b) „Termin wykonania zamówienia” Kryterium oceny ofert stanowi termin wykonania zamówienia określony w ofercie Wykonawcy, wyrażony w dniach roboczych od dnia zawiadomienia wykonawcy o wyborze oferty, jednak nie dłuższy niż 15 dni roboczych od zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku (włącznie) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w PR.

  Ad. c) „Okres gwarancji” Kryterium oceny ofert stanowi okres gwarancji wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Warunki gwarancji zostały określone powyżej w rubryce „Warunki udziału w postepowaniu” podrubryce „dodatkowe warunki”. Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od odbioru Przedmiotu Zamówienia przez zamawiającego.

  1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustalona punktację:
  2. punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, wg następującego wzoru: Cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100 x 80% = ilość punktów.
  3. Punkty za kryterium „termin wykonania” zostaną przyznane wg następującego wzoru: Najkrótszy termin wykonania Zamówienia/Termin wykonania zamówienia z oferty badanej x 100 x 10% = ilość punktów.
  4. Punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane wg. następującego wzoru: Okres gwarancji oferty badanej/Najdłuższy okres gwarancji x 100 x 10% = ilość punktów.
  5. Ilość punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną w danej ofercie. Za najkorzystniejsze zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa końcową ilość punktów.
  6. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania w ten sposób równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert – dokonuje się ponownych wyliczeń, zaokrąglając wyniki działań matematycznych do czwartego miejsca po przecinku.

   

   

  Do pobrania: zapytanie ofertowe 01/04/2016

   

  2016-04-11


  Uprzejmie informujemy,
  iż zakończono procedurę składania ofert do ogłoszenia o pracę na stanowisko Manager projektu.
   Dziękujemy wszystkim za udział.

  2016-03-09


  OGŁOSZENIE O PRACĘ

  Centrum Badaczo-Produkcyjne ALCOR poszukuje kandydata na stanowisko:

  Manager projektu/Pracownik laboratoryjno-techniczny

  Praca przy ekologicznym projekcie finansowanym ze środków UE pt.; Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej”.

  Kogo my właściwie szukamy? Jeżeli jesteś ambitny i chcesz się rozwijać, dbasz i troszczysz się o środowisko naturalne ta praca jest właśnie dla Ciebie! A może Twoją pasją jest ogrodnictwo? Będzie to Twoim dodatkowym atutem.  Szukamy osoby o wysokiej kulturze osobistej, łatwo nawiązującej kontakty, o silnej motywacji do pracy, która dołączy do młodego zespołu pracującego przy innowacyjnych grantach badawczych.

  Zakres obowiązków:

  • Współpraca z obecnymi klientami firmy oraz pozyskiwanie nowych
  • Przygotowywanie ofert branżowych
  • Koordynowanie projektu
  • Bieżące raportowanie wyników pracy

  Wymagania:

  • Prawo jazdy kat. B
  • Dobra organizacja pracy własnej
  • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne
  • Znajomości pakietu Microsoft Office
  • Znajomość język angielskiego na poziomie min. B1

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę
  • Możliwość rozwoju zawodowego, wykazania swoich umiejętności
  • Możliwość pracy w środowisku międzynarodowym

  Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie aplikacji na adres: ogloszenia@alcor.pl

   

  2015-12-17


  Uprzejmie informujemy,
  iż zakończono procedurę składania ofert do zapytania ofertowego nr 1/2015
   na przeprowadzenie badań własności biokontrolnych mikroogniw galwanicznych w stosunku do patogennych grzybów atakujących budowle.
   Wybrano wykonawcę: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
   Dziękujemy wszystkim za udział.

  2015-09-14


  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015

  Dotyczy zamówień powyżej 50 tys. zł netto

  Zapytanie ofertowe zlecone w ramach projektu „Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli” zgodnie z wnioskiem nr:POIR.01.01.01-00-0004/15

  ZAMAWIAJĄCY:

  Centrum Badawczo – Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole NIP: 754-033-78-82, REGON: 530508975, KRS: 0000012399, poszukuje Firmę/Instytucję do realizacji usługi.

   

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu:
  Badań własności biokontrolnych mikroogniw galwanicznych w stosunku do patogennych grzybów atakujących budowle.

   1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  a. Przeprowadzenie badań z udziałem następujących gatunków patogennych mikroorganizmów: Wallemia sebi, Cladosporium cladosporides, Amauroascus Kuhenii, Penicillum expansum, Oidiodendrom truncatun, Alternaria alterata, penicilinum funiculosum, Candida albicans, Aspergillus nidualans, Exophiala sideris.

  b. Przeprowadzenie badań z protokołem opartym na normie PN-EN 14457 Farby i Lakiery. Laboratoryjna metoda badania skuteczności w powłoce środków ochrony powłok przed grzybami: Aspergillus versicolor, Aspergillus Niger, Stachybotris chartarum, Penicillium purpurigenum, Rhodotorula mucilaginosa.

  Przeprowadzenie badań z pkt a i b z udziałem wyżej wymienionych mikroorganizmów są badaniami długotrwałymi i mogą wymagać powtórzeń ze względu na niekontrolowane nad każenia. Wskazane będzie także dublowanie badań, w celu uzyskania wiarygodnych wyników.

  c. Przeprowadzenie badań z pkt a i b odbędzie się także w trakcie prób walidacyjnych powłok malarskich

  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

  1. Laboratorium mikologiczne o odpowiednim stopniu bezpieczeństwa do badań mikrobiologicznych organizmów patogennych. Laboratorium musi dysponować niezbędną kolekcją mikroorganizmów chorobotwórczych oraz mikroskopią optyczną.
  1. Potwierdzenie posiadania wymienionego sprzętu do przeprowadzenia badań
   oraz potwierdzenie zbioru wymienionych grzybów w pkt. II.

  KRYTERIA OCENY OFERT

  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki:

  1. Cena 60%
  2. Kwalifikacje 40%

  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  Październik 2015 –Sierpień 2018

  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  Oferent może stworzyć ofertę na własnym formularzu.

  Oferta powinna zawierać:

  1. Pieczątkę firmową
  2. Posiadać datę sporządzenia
  3. Adres siedziby, numer telefonu, numer NIP
  4. Opis działalności
  5. Cenę wyrażoną w złotych polskich
  6. Termin realizacji
  7. Musi być podpisana przez wykonawcę

  FORMA WYKONANIA USŁUGI:

  1. Raporty z przeprowadzonych badań mogące stanowić podstawę publikacji naukowych w wybranych pismach z wykazu czasopism naukowych lub technicznych z listy opracowanej przez MNISW.

  TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI:

  Płatności częściowe nastąpią po zrealizowaniu uzgodnionych etapów prac badawczych, na podstawie przedstawionych raportów, faktury/rachunku wraz z protokołem. Usługa wykonana na podstawie umowy na prace badawcze.

  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

  Oferta powinna przesłana za pośrednictwem:

  Poczty elektronicznej na adres: alcor@alcor.pl, faksem na nr 77-455-46-10, pocztą, kurierem lub złożona osobiście w siedzibie firmy Centrum Badawczo – Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.,
  ul. Kępska 12, 45-130 Opole

  TERMIN SKŁADANIA OFERT

  Od 01.10.2015 do 16.12.2015r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.alcor.pl

  UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

   

  Do pobrania:

  [embeddoc url=”http://www.alcor.pl/wp-content/uploads/2015/02/ZAPYTANIE-OFERTOWE.pdf” download=”all”]